vargarda.se

Kommunal service

|
Sökhjälp

Enskilt vatten och avlopp

Tillståndsprocess avloppsansökning

Enskilt avlopp


För att anlägga ett nytt enskilt avlopp behöver du skicka in en  tillståndsansökan till kommunen. Ansökan granskas av våra miljöinspektörer och innan du får gräva måste du invänta ett tillstånd. En ändring i en befintlig anläggning kräver i regel en anmälan till myndighetsnämnd bygg och miljö men för säkerhetsskull, kontrollera detta med bygg- och miljöavdelningen.

Planerar du att köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med bygg- och miljöavdelningen vilka handlingar som finns på avloppet (till exempel gamla tillstånd) och om några krav på förbättringar är ställda.

För tömning av enskilt avlopp, slamsugning, kontakta Ragn-Sells.

Handläggning av avloppsärenden:


1. Kontakta bygg- och miljöavdelningen redan innan du lämnar din ansökan. Bygg- och miljöavdelningen hjälper dig då med en bedömning av de allmänna förutsättningarna samt kontrollerar provgropar som du skall gräva. Sakkunnig (entreprenör/konsult) bör anlitas för att upprätta ansöknings-/anmälningshandlingar. Lista på entreprenörer verksamma i kommunen finns till höger.

2. Lämna ansökan/anmälan till myndighetsnämnd bygg och miljö. Handlingarna granskas och eventuella kompletteringar begärs in.

3. Beslut meddelas. Beslutet förenas med ett antal villkor, bland annat hur anläggningen ska upprättas för att olägenhet för människors hälsa och miljö inte ska uppstå.

4. Slutbesiktning. Innan anordningen schaktas igen ska bygg- och miljöavdelningen besiktiga anläggningen för att kontrollera att den är utförd enligt tillståndet.

Att ta hänsyn till  


Vid lokal rening av avloppsvatten finns alltid en risk för att grundvattnet förorenas. Det är därför mycket viktigt att det finns ett tillräckligt skyddsavstånd till de närmast belägna dricksvattenbrunnarna, såväl egna som grannars. Det kan också finnas andra objekt som är viktiga att ta hänsyn till, till exempel badsjöar. Lämpligt avstånd beror bland annat på marklutning och markens genomsläpplighet.

Anläggs avloppsanläggningen nära eller på grannes fastighet skall ett skriftligt medgivande från grannen medfölja ansökan/anmälan till myndighetsnämnd bygg och miljö.

Enskilt vatten


Vattnet i alla brunnar är grundvatten. Grundvatten bildas av regnvatten som tränger ner i marken. Hur snabbt vattnet strömmar till beror på jordens sammansättning vilket innebär att sandiga och grusiga jordar ofta är mer lämpliga för brunnsvattenutvinning än leriga och siltiga jordar.

Grundvatten finns även i den underliggande berggrunden. I berget är vattnets rörelse helt beroende av sprickor i berget, ju fler och bredare sprickor det finns i berggrunden, desto större är möjligheten till stort vattenflöde till din brunn.

Placering och skydd av brunnen
En grundläggande regel är att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor. Skyddsavståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrets förmåga att släppa igenom vatten samt markens lutning.

För att skydda brunnen och ditt brunnsvatten är det viktigt att brunnens konstruktion är väl utförd. Sårbara delar är brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar. En så tät konstruktion som möjligt ner till den nivå där man vill att vatten skall strömma in förhindrar föroreningar.

Kontakt

Vårgårda kommun
Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon: 0322 - 60 06 00

Externa länkar

© 2014 Vårgårda kommun | Besöksadress: Kungsgatan 45 | Adress: 447 80  Vårgårda | Tel. vx: 0322-60 06 00 | Webbkarta
Om webbplatsen | Senast publicerad: 2014-06-23  | Sidansvarig: Pontus Lilja | Kontakt:  kommunen@vargarda.se