Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-05-22

Uppföljning ekonomi

Kommuner ska minst en gång om året upprätta en delårsrapport. I Vårgårda kommun görs denna rapport per den 31 augusti. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

Förutom den ekonomiska redovisningen, som förutom utfall även inkluderar en prognos för helåret, ska delårsrapporten innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål samt en personalredovisning.

En årsredovisning upprättas för helåret som fastställs av kommunfullmäktige i april. Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen ska också innehålla en översikt av utvecklingen av kommunens verksamhet, väsentliga personalförhållanden och en utvärdering av om målen har uppnåtts.

Förutom dessa två rapporter som lagstiftaren kräver, lämnas några gånger per år en månadsrapport till kommunstyrelsen där helårsprognosen presenteras. Vid tertial 1, den 30 april, följs förutom ekonomin även målen upp.

Årsredovisning och delårsbokslut

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons