PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde - Attraktivt boende

Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Mål

Antalet invånare i Vårgårda kommun ska bli fler.

Strategi:

Arbete behöver ske i enlighet med de fyra fokusområdena i visionen. Fler detaljplaner för villatomter. Vårgårda Bostäder behöver förverkliga de krav ägaren har på bolaget inför 2018-2019 för att kunna möta kommunens behov av fler hyresrätter.

Mätmetod - Ökning av antalet invånare per år

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

135

137

140

76

130

Mål 100

Mål

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka

Strategi:

Planberedskapen för byggnation av lägenheter i centrala lägen är god och de nya projekten vid Hallaberget, kvarteret Hyvlaren och vid före detta Johannedalskolan kommer förbättra beredskapen ytterligare. Samtal med de aktörer som disponerar och äger planlagd mark bör intensifieras och leda till konstruktiva lösningar så att de investeringar som är gjorda i planarbete
med mera kommer till nytta och planerna realiserade. Prioritering i planarbetet krävs så att fler säljbara villatomter kan presenteras för att möta den efterfrågan som just nu är större än den varit på många år.

Mätmetod - Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

60

60

65

63

33

33

Mål

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun

Strategi:

Förvaltningen behöver i planeringsarbetet tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. Fortsatt dialog med markägare är nödvändig. 2018 sker försäljning av tomter i kvarteret Kyrkbyn vid Algutstorpsområdet. Planarbetet vid Hjultorps kulle är i gång och syftar till att bland annat möta efterfrågan på villatomter.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts ett flertal mindre områden i tätorten som tänkbara områden för exploatering. Förstudie av dessa inför eventuell planläggning pågår. Arbete med planprogram för Fagrabo pågår som syftar till att ge nödvändig framförhållning för att kunna säkerställa tillgång
på tomter. I detta arbete bevakas så att eventuella etappindelningar möter en förväntad fördelning mellan villatomter och annan typ av lägenhetsbyggnation. Beviljade bygglov för villor är fördelade cirka 50/50 mellan tätorten och utanför tätorten. Denna verklighet gör det viktigt att gå vidare med planering av överföringsledningar för vatten och avlopp till attraktiva landsbygdsområden. Nu pågår förstudier
kring överföringsledningar till Hol-området och Horla-området.

Mätmetod - Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

>25

>25

>25

25

>25

Mål 25

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons