PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Omsorg

Alla som har ett vårdbehov ska ha god tillgång till vård och omsorg, känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål

Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara god

Strategi:

Genomföra två stycken kontinuitetsmätningar varje år för att veta hur verksamheten ligger till. Arbeta för fler heltider vilket bör minska antalet vikarier i verksamheten. Eventuellt dela in en av de större arbetsgrupperna i två mindre delar. Arbeta extra mycket för att minska antalet kontakter för brukarna som idag har många kontakter.

Mätmetod - Antalet medarbetare som brukaren möter under en tvåveckorsperiod.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

12

12

11

utfall saknas

14

Mål 14

Mål

Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom särskilt boende

Strategi:

Alla brukare ska kunna välja när på kvällen de vill lägga sig. Alla brukare ska erbjudas egentid med personal varje dag. Alla enheter ska erbjuda minst en gemensam aktivitet alla dagar i veckan (inklusive helgen).

Mätmetod - Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för SÄBO enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

12 av 15

13 av 15

13 av 15

Utfall saknas

7 av 15

Mål 10 av 15

Mål

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin grupp-/servicebostad (LSS)

Strategi:

En metodhandledare har anställt för att aktivt kunna fokusera arbetet med den enskildes behov och hur detta ska kunna mötas av personalen på boendena. Utvecklingsledaren, metodutvecklaren och enhetschefen för verksamheten ska under året aktivt jobba med att analysera vad kvalitet är inom LSS.

Bemanningen på respektive enhet har setts över för att kunna möta brukaren individuella behov på ett bättre sätt. Möjligheten till individuella aktiviteter har ökat. Möjligheten att ha aktivitet efter 21.00 finns på alla enheter (Ringgatan/Skolgatan), då schema läggs med intervaller av 6-12 veckor. Att ta emot gäster i den egna lägenheten efter 21.00 är inga hinder i dagsläget. Planera, handla och laga mat är också områden som uppfylls inom enheterna. Inför 2018 ligger en stor utmaning i att arbeta med lågaffektivt bemötande och bli duktigare pedagogiskt för att minska situationer av hot och våld. Likaså finns en utmaning i att förbereda enheterna för möjligheten att bli sambo.

Mätmetod - Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer för grupp- och serviceboenden enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

7 av 10

8 av 10

9 av 10

Utfall saknas

4 av 10

Mål 6 av 10

Mål

Deltagare känner sig trygga och trivs på sin dagliga verksamhet

Strategi:

Skapa struktur och samverkan på flera nivåer inom daglig verksamhet och mellan daglig verksamhet och boenden. Arbeta mer strategiskt med bemötande och utveckla bemötandestrategier. Värdegrundsarbete med personalen utifrån visionen.
Ökad utbildningsnivå inom daglig verksamhet.

Mätmetod - Andelen (%) deltagare daglig verksamhet som upplever (nytt mål 2018)


Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 


2018

2019

2020

2015

2016

2017

- sig trygga med personalen

75

85

90
- trivs på sin dagliga verksamhet

75

80

85
- att personalen pratar så att jag förstår vad de menar

65

75

80
Mål

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommer tillbaka ett år efter avslutad insats ska öka

Strategi:

Arbeta för att människor kommer till rätt instans, samordning mellan myndigheter (kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa) utifrån syftet långvarig egen försörjning. Samordnad individuell plan är ett verktyg för detta. Arbete enligt arbetsmarknadsstrategins intentioner med rätt insats vid rätt tidpunkt tidigt i processen för att korta tiden i försörjningsstöd.

Mätmetod - Andelen (%) ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

75

79

80

Utfall saknas

64

Mål 70

Mål

Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning

Strategi:

Koppla ihop komvux ytterligare med enhet arbetsmarknad. Förståelse för varandras uppdrag/funktion, samverkan. Fortsätta utveckling av Kompetenscenter som den primära samverkansarenan, ”En väg in”. Effektivisera Vårgårdabons väg genom process försörjningsstöd mot egen försörjning. Bygga upp arbetsgivararena. Utveckla strategier för att möta de tidigare nyanlända som riskerar att hamna på försörjningsstöd. Översyn och strategisk planering av lokalmässiga framtida förutsättningar.

Mätmetod - Andelen (%) ungdomar på arbetsmarknadsavdelningen
(AMA) 16-24 år, som kommit vidare till annan sysselsättning

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

30

35

40

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons