Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Organisation

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen ska uppnå ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna.

Aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Mål

Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka

Strategi:

Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Heltid som norm, som pågår 2017-2019 för att senast 1 januari 2020 förverkliga kommunstyrelsens inriktningsbeslut att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet. Exempel på aktiviteter är att inga återbesättningar får ske på deltid, delade tur får inte vara ett krav samt att projektet genomförs successivt och i etapper, både på kommunövergripande nivå och ute i föreslagna pilotverksamheter.

Mätmetod - Andel heltidsanställda i %.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

65

70

75

Utfall saknas

60

Mål >65

Mål

Sjukfrånvaron ska vara låg

Strategi:

Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Sänkt sjukfrånvaro, som pågår 2017-2019 och omfattar både Vårgårda och Herrljunga. Som exempel på aktiviteter är gemensamma samverkansmöten med Försäkringskassa, Avonova, och Vårdcentralerna,
fördjupade arbetsmiljökartläggningar genom djupintervjuer (s k ARIA) och enkäter, hälsoanalyser tillsammans med chefer och HR-specialist samt implementering av den kommunövergripande rutinen för sjuk- och friskanmälan.

Mätmetod - Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

<5

<5

<5

6,2

6,5

Mål <4,9

Mål

Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras

Strategi:

Utbildning i tjänsteskrivelse och jämställdhetsanalys. Alla handläggare får ta del av goda exempel på jämställdhetsanalyser. Ofullständiga jämställdhetsanalyser kompletteras innan ärendet går vidare till politiken.

Mätmetod - Andelen politiska ärenden (%) som jämställdhetsanalyseras.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

100

100

100

Tertial 1: 24

100

Mål 100
Tertial 2: 44


Tertial 3: 36Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons