Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2017-12-18

Målområde Utvecklande skola

Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att uppnå utifrån de egna förutsättningarna.

Mål

Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg

Strategi:

En framgångsfaktor är att mycket tid avsätts för inskolning och att skapa goda relationer till både barn och vårdnadshavare. Personalen finns med i aktiviteterna under dagen för att vägleda och utveckla leken och barnens samspel. Verksamheten anpassas utefter barnens ålder och mognad.

Mätmetod - enkät till vårdnadshavare - Andelen (%) vårdnadshavare som på en fyrgradig skala svarat instämmer helt och hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på frågan ”Mitt barn känner sig trygg i förskolan”

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

Nytt mål 2017

Nytt mål 2017

97

Mål

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1

Strategi:

Skapa språkstimulerande miljöer i förskola och förskoleklass för att väcka lust och nyfikenhet för språk och läsning. Skolverkets bedömningsstöd används från årskurs 1 och utvärderas på individ-, grupp- , skol- och kommunnivå. Åtgärder sätts in omgående för att möta alla elevers behov av anpassningar, särskilt stöd och stimulans. Fritidshemmen är ett viktigt komplement i detta arbete.

Mätmetod - Andelen elever i % i årskurs 1 som kan
läsa i enlighet med fastställd nivå.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

100

100

100

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Mål

Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt

Strategi:

Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mätmetod - Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

215

220

>220

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Mål 210

Mål

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 ska vara god

Strategi:

Enkätens frågor ringar in elevernas syn på skolan och undervisningen och utgår ifrån forskning som visar att följande faktorer är viktiga för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och lyckas i skolan: att lärarna har höga förväntningar på eleverna, att eleverna känner till målen, att eleverna får återkoppling, att eleven får det stöd och den hjälp de behöver, att eleverna känner sig trygga i skolan, att de känner lust att lära samt att eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande i skolan. Dessa områden arbetar Gullhögskolans personal med för att elevernas syn på skolan ska bli mer positiv och därmed
öka motivationen.

Mätmetod - Enkät från Skolinspektionen. Genomsnitt
av andelen elever (%) som på en fyragradig skala svarat instämmer helt och hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

>85

>85

>85

85

70

Mål >85

Mål

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt.

Strategi:

Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mätmetod - Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

225

230

>230

210

211

221

Mål

Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Strategi:

Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mätmetod - Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till
ett nationellt program på gymnasieskolan

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

78

81

91

Mål

Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet
vilka nått gymnasieexamen ska vara hög

Strategi:

Analyser av resultat och klimatundersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse. Arbetet fokuserar på att öka måluppfyllelsen i de inledande kurserna i engelska, matematik och svenska, framför allt på yrkesprogrammen. En annan viktig del är att ha ett väl fungerande elevhälsoarbete. Här har satsningar gjorts de senaste åren vilket har bidragit till en klar förbättring av resultaten.

Mätmetod - Andelen elever (%) som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska öka. (Inom fyra år enl. def. SKL)

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

73

72

83

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons