PDF
Senast publicerad: 2017-11-06

Detaljplan för Fagrabo 1:17 m.fl.

Planområdet

Planområdet är beläget i norra delen av tätorten utmed Fagrabovägen (gamla
Herrljungavägen) och utgörs huvudsakligen av två fastigheter. Arean är ca 5,7 ha. Fagrabo 1:17 utgörs av ett verksamhetsområde (Vårgårda Maskinservice) och ägs av Tuvatorp Fastighet AB. Fagrabo 1:15 består av två delar som utgörs av åker-/skogsmark och ägs av Vårgårda kommun.

Bakgrund

Tuvatorp Fastighet AB avser införliva del av Fagrabo 1:15 med Fagrabo 1:17 och bebygga området med en- och tvåplanshus med 60 – 80 bostäder. Resterande del av Fagrabo 1:15 (utmed Fagrabovägen) avses planeras för
förskoleverksamhet och äldreboende.

Syfte

  • Möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i Vårgårda tätort där färdig-byggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamhet i en del av Vårgårda tätort som förväntas byggas ut under kommande år. 
  • Möjliggöra utbyggnad av äldreboende i nordöstra delen av Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra samråd för detaljplanen. Samrådet pågick mellan den 9 oktober och 1 november. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons