PDF
Senast publicerad: 2018-10-08

Detaljplan för Staren 1

Planområdet

Området är beläget ganska centralt i Vårgårda tätort och begränsas av Stockholmsvägen i nordväst, Floragatan i sydväst, befintlig villabebyggelse i sydöst och en GC-väg i nordöst. Det utgörs huvudsakligen av fastigheten Staren 1, f.d. Kyrkans hus. Större delen av området är bebyggt eller hårdgjort.  Arean är ca 3 000 kvm.

Bakgrund

Vårgårda Bostäder AB har ansökt om detaljplaneändring för fastigheten kv. Staren 1 i
syfte att skapa förutsättningar att utöver kontor kunna nyttja byggnadens befintliga lokaler till möteslokal, biograf, teater och utbildning. I byggnaden finns en lokal som efter att gällande detaljplan vunnit laga kraft har försetts med gradänger, fällstolar
och bioduk, och idag används som biograflokal.

Nuvarande biografverksamhet har prövats i flera instanser. Mark- och miljööverdomstolen har fastslagit att verksamheten strider mot gällande detaljplan, och skiljer sig så mycket från tidigare verksamhet (samlingslokal för Svenska kyrkan) att den inte heller kan betraktas som pågående verksamhet. Därför krävs en ny detaljplan för att biografverksamheten ska kunna fortsätta. Kommunstyrelsen har 2017-04-26 lämnat positivt planbesked.

Syfte

  • Säkerställa pågående markanvändning och därmed möjliggöra användning av lokalerna för filmvisning, teater, utbildning mm i en befintlig samlingssal

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra granskning för detaljplanen, vilket pågår 10 oktober - 7 november 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 7 november 2018. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons