Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-19

Kvinnestad – Äne - Siene

Äne by är socknens äldsta och här finns kontinuitet sedan bronsåldern. Gårdsbebyggelsen i Äne är genomgående uppförd under 1800-talets senare hälft och illustrerar den omvandling som skedde i och med skiftesreformerna. Flertalet är uppförda som västsvenska dubbelhus med korsformig plan. Äldre byggnadstyper som enkelstugor och parstugor finns också representerade i Äne. De många och välbevarade ekonomibyggnaderna bidrar också till de stora kulturhistoriska värden som bebyggelsemiljön i Äne har. Landskapets ålderdomliga karaktär innehåller fornlämningar i form av bland annat gravfält, resta stenar, rösen och stensättningar.

Landa och Äne ingår i ett stort område för naturmiljövården som bland annat täcker in Kyllingsån, Säveån och Tånga hed. Vid Kyllingsån och Säveån finns ett varierat och ålderdomligt kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker och ädellövskogar. Ett stort antal kulturpräglade naturtyper som ljunghed och åmader hyser hotade växter och djur. Söder om Äne i Kvinnestads socken ligger en mycket vacker ekhage på småkuperad terräng. De centrala delarna av Landa socken i Kyllingsåns, Änskåns och Lillåns omgivningar representerar ett kontinuerligt och i sen tid ålderdomligt bylandskap. Mellan Åby och Stora Landa är kulturlandskapet varierat med åker och äng som omväxlar med björk- eller ekhagar och stenbundna betesmarker. I de slingrande ådalgångarna utbreder sig sidvallsängar och madmarker, i äldre tid högt värderade ägoslag för åslåtter och bete.


Siene faller även under riksintresse för naturmiljövården.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons