PDF
Senast publicerad: 2018-11-22

Inbjudan till markanvisning gällande kvarteret Björkängen

Vårgårda kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att området Björkängen i Vårgårda ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan. Tävlingen är uppdelad i två delar där den första delen är öppen fram till 2018-12-14.

Området

Det aktuella området har en areal på ca 5 400 kvm och ligger i nordöstra delen av Vårgårda tätort, söder om Fasangatan. Avståndet till centrum är ca en kilometer. Skolor och friluftsområde finns i närheten. Marken är kommunägd och detaljplanelagd för ändamålet bostäder.

Området utgörs av en öppen gräsyta för bollspel samt en ungefär lika stor yta beväxt med främst högresta björkar. Omgivande bebyggelse består av villor och radhus från 70- och 80-talet. Området ramas in av Fasangatan i nordöst och ett parkbälte i övriga väderstreck. I den norra delen av området går ett u-område för vattenledningar. Vid områdets östra hörn finns en elcentral.

Karta området Björkängen,Områdets läge i Vårgårda tätort

Karta: Området Björkängen, Områdets läge i Vårgårda tätort

Det aktuella området ligger i en del av Vårgårda tätort som är kraftigt dominerad av friliggande småhus i ett till två plan. För att möjliggöra att bo kvar i området vid ändrade levnadsförhållanden, eller för nya befolkningskategorier att flytta in, eftersträvas att andra typer av bostäder tillskapas än de som redan finns i omgivningen.

Bostäderna bör vara små till medelstora (ca 30 – 100 kvm) med god tillgänglighet och upplåtas med bostadsrätter.

Detaljplanen

Gällande detaljplan redovisar bebyggelse inom det aktuella området med största tillåtna bruttoarea på 2 800 kvm. Bebyggelsen får ha upp till 2,5 plan och vindskupor utmed 50 % av fasadens längd. Flerbostadshus och/eller sammanbyggda hus såsom radhus är tillåtet. Totalt bedöms ca 30 bostäder kunna tillkomma inom området.

Plankarta – Det aktuella området gränsmarkeras med rött

Karta: Plankarta – Det aktuella området gränsmarkeras med rött

Tekniska förutsättningar

Vatten och avlopp finns direkt väster om ovan markerade område. Kommunen ansvarar för vatten och avlopp. Anslutningstaxa finns på kommunens hemsida och frågor kan ställas till kommunens Gata/VA-chef, Teresa Kalisky, teresa.kalisky@vargarda.se.

Detaljplanen anger att dagvatten ska omhändertas lokalt. Fjärrvärme finns inom 500 meters avstånd.

Kontakt: www.vargardaangfabrik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiber finns i tätorten. För tillgängligheten i det aktuella området, kontakta nätägaren, PEMA. Kontaktperson Per-Majlöf tel 0322-66 55 16. E –post: per@pemakom.se

Elnätet ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Information om anslutning till elnätet finns på https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En till två infarter får anläggas mot Fasangatan. Markpriset är 135 kr per kvadratmeter. I priset ingår inga anslutningsavgifter.

Markanvisningsprocess

I Vårgårda kommun ansvarar samhällsbyggnad för markanvisning enligt Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i Vårgårda kommun. För den aktuella markanvisningen används ett tvådelat förvarande där intresserade exploatörer bjuds in att besvara förfrågan i ett första urval. Kommunen kommer sedan välja ut maximalt tre exploatörer som bjuds in att ytterligare specificera sitt förslag i en bedömningsprocess. Efter bedömningsprocessen kommer kommunen välja en exploatör som kommunen avser att teckna ett markanvisningsavtal med.

Urvalskriterier (Del 1)

De urvalskriterier som tillämpas i den aktuella markanvisningen är följande:

Beskrivning av projektet:

Typ av bebyggelse och omfattning på projektet samt eventuella målgrupper som projektet vänder sig till. Kommunen eftersträvar att möjligheterna i detaljplanen tillvaratas. En kortare beskrivning ska bifogas anbudet.

Byggherrens förutsättningar:

Bedömning av byggherrens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Som underlag ska en beskrivning av företaget och dess förmåga bifogas samt minst ett referensobjekt av ett motsvarande projekt från de senaste fem åren.

Arkitektonisk kvalitet, mm:

Byggherrar som kan uppvisa arkitektoniska kvaliteter i tidigare projekt premieras. Om en viss del av produktionskostnaden ska avsättas för konstnärlig utsmyckning och/eller gestaltning ska det anges.

Bedömningskriterier (Del 2)

Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av samhällsbyggnad i samråd med plankontoret. Därefter tas beslut om att gå vidare med maximalt tre byggaktörer och startmöte hålls med dessa. De utvalda byggaktörerna får ca 6 veckor på sig att ta fram idéhandlingar med skisser och ritningar. En sammanvägd bedömning av inkomna förslag görs av tjänstemän utifrån följande punkter:

 • Gestaltning
 • Ekonomi
 • Genomförbarhet
 • Tidplan
 • Miljö/energi

Därefter tas beslut om vilken byggaktör som kommunen vill teckna ett markanvisningsavtal med.

Markanvisningsavtal

I samband med att markanvisning behandlas av kommunen ska byggaktören underteckna ett markanvisningsavtal som reglerar villkoren för markanvisningen. Markanvisningen är normalt tidsbegränsad upp till ett år men varierar beroende på bedömning av tidsåtgång tills marköverlåtelseavtal kan träffas.

För genomförandet och utbyggnaden av bostäderna med tillhörande anläggningar förutsätts att kommunen träffar marköverlåtelseavtal med byggaktören som fått markanvisning. Detta sker när aktuellt område är byggklart och byggherren har tagit fram underlag och handlingar för bygglov inom fastigheten. I avtalet regleras bland annat marköverlåtelser, köpeskilling, anläggningsavgifter för vatten och avlopp, ansvar för utbyggnad och finansiering av olika anläggningar.

Om ett avtal om exploatering inte kan träffas inom markanvisningstiden är det fritt för kommunen att göra en ny markanvisning.

Anbudets innehåll

Handlingarna ska vara märkta i rubriken med:

Intresseanmälan, markanvisning Björkängen

och ska innehålla ett dokument på ca 2-5 sidor med följande information:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, e-post)
 • Kortfattad beskrivning av företaget
 • Beskrivning av ambitioner med projektet, företagets förutsättningar, referensobjekt samt eventuell beskrivning av arkitektonisk kvalitet (Se ”Urvalskriterier”).
 • Utdrag ur UC, som inte är äldre än 3 månader.
 • Eventuella samarbetsparter för genomförandet av exploateringen 
 • Handlingarna ska skickas till:

Vårgårda kommun
Alfred Dubow
447 80 Vårgårda 

Alternativt mailas till: alfred.dubow@vargarda.se

Tidplan

Inkomna anbud i del 1 ska ha inkommit till kommunen senast 2018-12-14. Kommunen avser därefter att omgående välja vilka som ska inbjudas att lämna in fördjupade anbud utifrån ovan angivna bedömningskriterier. Inbjudna anbudsgivare får därefter sex (6) veckor på sig att lämna in efterfrågat material.

Kontaktpersoner

Frågor ställs till kommunens samhällsbyggnadschef, Alfred Dubow, via mail: alfred.dubow@vargarda.se

Svar på frågor som kompletterar tidigare annonserat underlag kommer annonseras på kommunens hemsida, i anslutning till ursprungsannonsen och intressenter bör därför bevaka hemsidan för uppdaterad information.

Frågor gällande tekniska förutsättningar kan ställas direkt till de personer som finns angivna under rubriken ”tekniska förutsättningar”.

Plankarta och planbeskrivning Björkängen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons