PDF
Senast publicerad:
Vy över kraftledningar

Kortfattad energirådgivning för företag

Den senaste tiden har många kontaktat kommunens energirådgivning angående stigande elkostnader. Den här informationen är ett försök att kortfattat beskriva några möjligheter att spara på framförallt el för företag.

EU har önskemål om att sänka elförbrukningen i medlemsländerna med minst 5 %, helst under högbelastningstid på vardagsmorgnarna, för att minska belastningarna på elsystemen men säger inget om hur det ska går till, särskilt när det gäller företag.
Här kommer några enkla tips som med små eller inga investeringar kan göra skillnad för många företag.

Starta inte alla maskiner samtidigt!

Om man startar alla maskiner samtidigt på morgonen kommer elsystemet att belastas i onödan och dessutom får ni själva höga effektuttag som påverkar effektavgiften som ingår i de flesta företags elavtal. Försök planera produktionen så att olika maskiner kan startas med en timmes mellanrum, eller kanske inte alls den dagen, för att förskjuta effektuttagen mellan timmarna.

Tala gärna med personalen om möjligheterna att förskjuta arbetsdagen någon eller några timmar om det går, andra länder gör så.

Stäng av punktutsug

Om de inte behövs, annars suger de ut uppvärmd luft i onödan. Har du en central suganläggning för spån eller förorenad luft ska punktutsugen vid maskinerna stängas när maskinen inte används och finns automatspjäll ska de kopplas till maskinens huvudströmbrytare. Annars skapar ni rutin att stänga manuellt. Vill du investera lite mer kan fläkten varvtalsstyras av en undertrycksgivare på sugsidan.
Behövs inte spånsugen ska den stängas av.

Värme och ventilation ska anpassas till verksamhetstider.

Se över befintlig styrning eller montera en enkel timer. Byt filter regelbundet och ventilera inte lokaler som inte behöver det.

VVC, varmvattencirkulation

Ser till att det finns varmvatten framme vid kranarna även om varmvattenberedare står långt därifrån, och är ofta en energibov. En enkel sladd-timer för 99 kr som anpassar VVC:n till arbetsdagen (starta gärna en timme i förväg) kan spara mycket.

Temperaturen i lagret

Ska inte vara lika hög som i utrymmen där man arbetar. Sektionera med dörrar (ofta finns de men står öppna) och bygg in förmanskontoret så du slipper värma hela lagret.
Takfläktar kan trycka ner värmekudden till golvet där vistelsezonen är om du har högt i tak.

Tryckluftsystemet ska inte läcka!

Täta när du hör en läcka och sektionera bort delar av systemet som inte används.

Ta ut elstatistik från din elnätsägares ”Mina sidor”

Börja med månadsstatistik och jämför hur det ser ut mellan olika år. Ta ut dygnsstatistik under en vinter- respektive en sommarmånad samt under semestern. Leta efter avvikelser och studera dem noggrannare med timstatistik. Om elen används rätt ska tomgångsförbrukningen vara i det närmaste noll under icke verksamhetstimmar.

Energirådgivningen kan hjälpa till.

”Vem släcker ljuset?”

Utse en energiansvarig på företaget och skapa rutiner för energihushållning, gärna tillsammans med energirådgivningen.

Gå regelbundet en ”nattvandring” i lokalerna efter arbetstid

Lyssna efter apparater som står på i onödan. Låt gärna kompressorn vara igång under nattvandringen och lyssna efter läckage som du enkelt kan markera med ett färgat plastband så reparatören hittar.

På vintern kanske det står en extra värmefläkt på i något kontor? Om värmen är otillräcklig på kontoret ifråga se i alla fall till att sätta en enkel sladdtimer på värmefläkten.

Kör inte uppvärmt vatten genom en avstängd panna

Många verksamheter har en oljepanna som back-up ifall ordinarie panna stoppar / inte orkar men då är det viktigt att man by-passar reservpannan istället för att låta den ligga i serie eftersom den då oftast kyler det uppvärmda vattnet när det passerar värmeöverföringsytorna i den avstängda pannan.

Värmer och kyler du samtidigt?

Fler än en gång har energirådgivningen träffat på lokaler som både värms och kyls samtidigt och ofta beror det på att man inte vet hur man ska reglera. Värme- respektive kylsystemen är sällan sammankopplade utan har varsitt styrsystem som inte kommunicerar med varandra.

Läs och lär av instruktionsboken eller kontakta installatören.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons