PDF
Senast publicerad:

Cisterner

Cisterner för lagring av brandfarlig vara förekommer i olika former; inbyggda och lösa, ovan mark eller under mark, utomhus eller inomhus.

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön.

Före installation

Informera bygg- och miljöenheten innan du installerar en cistern. Det är viktigt att ha kontroll på sin cistern för att förebygga skada. Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner. Föreskrifterna hittar du under relaterad information längst ned på sidan. Det är du som har en cistern som har ansvar för att föreskrifterna följs.

Regelbundna kontroller

Cisterner ska besiktigas regelbundet - vart tredje, sjätte eller tolfte år.

Tidpunkten framgår av den kontrollrapport du fick när cisternen senast kontrollerades. Du har ansvar för att kontrollrapporten finns tillgänglig och beställer tid för nästa kontroll hos ackrediterat kontrollorgan.

Regler för att skydda mark och vatten

Det finns regler för hur cisterner ska vara utformade, installeras, skötas och kontrolleras. Dessa regler utgör minimikrav som gäller generellt. För det fall bygg- och miljöenheten finner skäl till att ställa hårdare krav än de som regleras i föreskrifterna, kan detta göras i enskilda fall med stöd av miljöbalken. 

Regler om cisterner har funnits länge. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor tar bland annat upp:

  • vilka cisterner som reglerna gäller för
  • att de ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
  • hur cisternerna ska kontrolleras
  • hur ofta de ska kontrolleras

Särskilda regler gäller för cisterner inom fastställda vattenskyddsområden. För det enskilda vattenskyddsområdet kan det också finnas särskilda regler om petroleumprodukter.

Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av att dieselbränsle och villaolja läcker. Det är viktigt att till exempel din egen brunn inte påverkas. Läckage kan ge upphov till stora problem både inomhus och utomhus.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons