PDF
Senast publicerad:

Det här måste din ansökan innehålla

När du ansöker om bygglov kommer ansökan att hanteras av Myndighetsnämnd Bygg- och miljö. Myndighetsnämnden beslutar därefter om du får bygglov eller inte. Handläggningstiden för ett bygglovsärende är cirka 10 veckor från det att vi har fått in kompletta handlingar. Förutom detta kan vissa undantag förekomma då din ansökan kan ta längre tid.

Om du vill ändra ett befintligt bygglov krävs det att du skickar in en skriftlig ansökan om detta. Ansökan ska innehålla ärendenummer, faktureringsadress och organisationsnummer/personnummer.

Om du är osäker om vad som gäller just ditt projekt, kontakta Bygg- och miljöenheten. Ansökan om bygglov Länk till annan webbplats. ska lämnas i 2 exemplar.

Du skickar dina handlingar till:

Vårgårda kommun
Bygg- och miljöenheten
447 80 Vårgårda

Du kan också lämna in dina handlingar i kommunens reception, Kungsgatan 45.

Skicka bygglovshandlingar med e-post

Det går bra att att skicka in underlag för bygglovsansökan. Själva ansökan kräver underskrift och ska skickas in i original, inte e-post.Övrigt material/underlag kan skickas med e-post: kommunen@vargarda.se

Situationsplan

Visar fastighetens gränser, byggnader på tomten samt avstånd från ansökta åtgärden till närmaste tomtgräns. Situationsplan ska oftast grundas på nybyggnadskarta. Kontakta Bygg- och miljökontoret för att få information om och i så fall vilken typ av karta som behövs. Beställning av enkel nybyggnadskarta görs till Bygg- och enheten.

Ritningar över befintligt utseende

Vid ändring av byggnad (ett exemplar).

Ritningar

På planer, fasader och sektioner. På sektionsritningar ska plushöjd på golvnivå anges.

Tomtkarta

Karta för utskrift över fastigheten som används vid enklare bygglov då nybyggnadskarta inte krävs. Kartan innehåller information från Lantmäteriets kartor, till exempel byggnader, fastighetsgränser och vägar, samt kommunens primärkarta inom tätort, till exempel byggnader och murar.

Tomtkartan kan sparas som PDF och skrivas ut eller bifogas i mail.

Kontrollplan

Krävs i princip alltid. I de flesta ärenden som kräver anmälan enligt plan- och bygglagen krävs att byggherren anmäler en kontrollansvarig (1 exemplar). Kontrollansvarig ska ha riksbehörighet för aktuell svårighetsgrad. Med övergångsregler kan myndighetsnämnden som kontrollansvarig godkänna en person utan riksbehörighet, förutsatt att denne tidigare har varit godkänd som kvalitetsansvarig och att denne har satt sig in i den nya lagstiftningen. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, medverka vid byggsamråd och besiktningar och i övrigt se till att kontrollplanen följs. I Vårgårda kommun krävs kontrollansvarig för tillbyggnader och nybyggnader över 50 m². Bygglovshandläggare kan därutöver göra egen bedömning där det krävs.

Nybyggnadskarta

Behövs vid all nybyggnad och vid större om- och tillbyggnader. Kartan skall beställas i god tid hos Bygg-och miljökontoret.

Förklaringar

  • Planritningar visar hur byggnaden är disponerad.
  • Situationsplan visar hur hela tomten är disponerad och visar tydligt vad som är nytt och ändrat. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta.
  • Fasadritningar visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
  • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad så ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två tomtgränser. Behövs vid all nybyggnad och vid större om- och tillbyggnader. Kartan ska beställas i god tid hos Bygg-och miljökontoret.

Hur ska ritningarna utformas?  

Ritningar ska vara fackmässigt utförda och lättlästa. De ska vara tydliga, måttsatta, skalenliga och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Ritningarna ska inte vara färglagda. Vid större format än A3 ska ritningarna vara vikta till A4-format.

Situationsplan ska ritas in på nybyggnadskartan eller på utdrag från primärkarta. Vid byggande på landet kan avstyckningskarta användas, skala 1:1000, tillsammans med markering på utdrag ur ekonomiska kartan.

Situationsplan ska redovisa: befintliga och planerade byggnaders läge i plan och höjd, mått på byggnad och avstånd till tomtgränser. Den ska även visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, byggnader som eventuellt ska rivas samt norrpil.

Mer info och exempelritningar hittar du i vår brochyr ”Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus” Länk till annan webbplats.

Tydliga och kompletta handlingar underlättar en snabb behandling av ansökan. Är inte ansökningshandlingarna kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid att behandla än nödvändigt. Då måste bygglovshandläggaren begära komplettering. Bygglovshandläggaren har rätt att begära de handlingar som bedöms krävs för att kunna behandla ett ärende.

Kontrollera alltid att rätt fastighetsbeteckning angetts på ritningar och i ansökan och att ansökan innehåller förtydligande av namn.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons