Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Vill du överklaga ett bygglov?

Om du inte är nöjd med ett beslut finns möjlighet att överklaga. För att överklaga ska du lämna in din överklagan till myndighetsnämnd Bygg och miljö som har tagit beslutet.

I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om myndighetsnämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig kommer ärendet att skickas vidare till länsstyrelsen för prövning.

Vem har rätt att överklaga bygglov och andra lovärenden?

När beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked har tagits, kan beslutet överklagas av sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av beslutet. Sakägare är den som bor på en fastighet som gränsar till den fastighet beslutet gäller.

När ska överklagan vara inlämnad?

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska överklagas inom tre veckor efter att beslutet delgivits sakägarna. Tiden för överklagande av ett beslut för de sakägare som inte delgetts beslutet, räknas från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons