PDF
Senast publicerad:

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om förhandsbesked. Genom ett förhandsbesked kan du tidigt få reda på om det är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig. Förhandsbesked söks oftast i områden som saknar detaljplan. Det är viktigt att byggnaden anpassas till landskapet och intilliggande bebyggelse. Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket handlingar som en ansökan om bygglov. Ett positivt förhandsbesked som visar att platsen är lämplig att bebygga gäller i två år. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet.

I Vårgårda kommun bedömer Myndighetsnämnden Bygg och Miljö i förhandsbeskedet om platsen är lämplig att bebygga och om det går att lösa avloppsfrågan. Beslutet som fattas ger dig information om det är värt att gå vidare med att söka bygglov. Förhandsbeskedet är ett beslut, vilket både du och andra berörda har rätt att överklaga.

Tänk på att vara ute i god tid då det ofta tar längre tid att handlägga förhandsbesked än bygglov. Det beror bland annat på att myndighetsnämnden ska besöka platsen och höra grannar och andra berörda.

Det är viktigt att du följer eventuella villkor i förhandsbeskedet som exempelvis utformning, utseende och placering av byggnaden. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta bygglov och startbesked.

Handlingar i ansökan

Utöver ansökningsblanketten bör följande bifogas:

Situationsplan i lämplig skala (oftast 1:3000) som visar terrängen och topografi (nivåkurvor). I situationsplanen ska föreslagen tomtplats/avstyckning, husplacering, infartsväg och avloppsanläggning redovisas. Tänk på att rita in så mycket som möjligt, exempelvis stenmurar eller andra naturliga avgränsningar.

Beskrivning av projektet så som användning, ungefärlig avstyckningsyta, byggnadens yta, höjd och våningsantal (material och färg).

Eventuella skisser på fasader och rumsindelning kan med fördel bifogas till ansökan, men är inte nödvändiga för en komplett ansökan.

Kontakta Bygg- och miljökontoret för hjälp att ta fram kartunderlag till situationsplan.


Ansökningsblanketten hittar du här Länk till annan webbplats. och ansökan skickas till:

Vårgårda kommun
Bygg- och miljö
447 80 Vårgårda


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons