PDF
Senast publicerad:
Vårgårda kommun informerar

Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service

Vårgårda kommun valde 2019 att fråga kommuninvånarna vad de tycker om Vårgårda kommuns leverans av tekniska tjänster och service inom området gator, parker, vägar, avlopp, vatten samt avfallshantering.

Sammantaget kan man säga att enkätsvaren gav Vårgårda kommun ett lite bättre resultat än riksgenomsnittet.

Resultaten är viktiga för Vårgårda kommun för att arbeta med att hålla hög kvalitet på de tjänster och service som utförs.

Gator, vägar och parker

Inom området gator och vägar tycker 49% av kommuninvånarna att standarden (jämnhet, gropar och spår) är bra på kommunens gator och vägar. Det är något högre än riksgenomsnittet. 59 % är positiva till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen. Det man önskar mest som förbättring för cyklister är Fler cykelvägar. 79% tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer. 65 % tycker att parkerna sköts bra (samma som rikssnittet).

Vatten

85% tycker att kvaliteten på kranvattnet är bra (lägre än rikssnittet). 89 % har inte haft några störningar i vattenförsörjningen det sista året (bättre än rikssnittet).

Renhållning

Inom området avfallshantering är kommuninvånarna överlag nöjda med insamlingen av hushållsavfall. 84 % är ganska eller mycket nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid bostaden.

Från enkäten kan man utläsa att kommuninvånarna önskar bättre öppettider på kommunens återvinningscentral. Avfallsavdelningen skall undersöka möjligheterna till utökade öppettider med eventuell start under 2020.

Kring insamling av farligt avfall finns det osäkerheter kring hur man skall sortera samt att det är långt till närmaste insamlingsställe. Här kommer kommunen öka mängden informationsinsatser kring sortering samt ytterligare informera om den miljöbil som två gånger per år stannar på sex platser i kommunen.

I de fall man ändå vill kontakta kommunen och framföra sina synpunkter är det glädjande att 68 % var ganska eller mycket nöjd med senaste kontakten med kommunen. Denna siffra kan jämföras med riksgenomsnittet som är 55 %.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons