Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
Upphällnings av olja genom en miljötratt i en PET-flaska

Info om metallhalter i slam från Hjultorps avloppsreningsverk

Tidigare information om problem med tungmetaller.

Tabellen visar på halter av zink i reningsverkets slam för perioden 2006 – 2020. Det blå strecket är gränsvärdet för spridning på brukad mark, 800 mg zink/kg torrt slam. I augusti och september 2020 har halterna av zink sjunkit under gränsvärdet, vilket är ett trendbrott för perioden sedan 2010.

Zink

Värdena för Zink som förklaras i texten

Konsekvenserna för VA-kollektivet är att kostnaderna för slamhantering minskar med cirka 1 miljon kronor per år, om det är möjligt att få avsättning för slam på brukad mark istället för förbränning.

Kadmium

Värdena för Kadmium som anges i texten

Halterna av koppar ligger under gränsvärdet, men ökar något. Koppar behöver bevakas. Eventuellt behövs det ett uppströmsarbete kring koppar istället för zink.

Koppar

Tabell: Värdena för koppar som anges i texten

Halterna av krom har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 100 mg/kg torrsubstans.

Krom

Tabell: Värdena för Krom som anges i texten

Halterna av nickel har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 50 mg/kg torrsubstans.

Nickel

Tabell: Värdena för nickel som anges i texten

Halterna av kvicksilver har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 2,5 mg/kg torrsubstans. Dock visade det sista provet den 25/9-2020 en ökning.

Kvicksilver

Tabell: Värdena för kvicksilver som anges i texten

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

20 §

Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Värden

Metall

mg/kg torrsubstans

Bly

100

Kadmium

2

Koppar

600

Krom

100

Kvicksilver

2,5

Nickel

50

Zink

800

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons