PDF
Senast publicerad:
Text: Kommunernas klimatlöften

Vårgårda kommun antar klimatlöften för 2021

Kommunstyrelsen i Vårgårda har beslutat att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften 2021 som Västra Götalandsregion­en och Länsstyrelsen har lanserat. Syftet är att skynda på kommunens eget arbete med att bli fossilfri 2030, samtidigt som kraften ökar när klimatarbetet genomförs tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland.           

Under detta samarbetsparaply samlas regionens kommuner, näringsliv, civilsamhälle och akademi för att tillsammans motverka katastrofala klimatförändringar.

Tjugo konkreta klimatåtgärder

För att uppmuntra kommunernas klimatarbete under 2021 har Klimat 2030 tagit fram en lista med tjugo konkreta klimatåtgärder som minskar utsläppen stort/kraftigt om de genomförs. De 49 kommunerna i Västra Götaland uppmanas att anta klimatlöften och arbeta med dessa i den egna kommunen under 2021.

Vårgårda kommun har kommit fram till att många av de 20 föreslagna klimatlöftena är sådant som redan genomförs i kommunen, och mycket annat ligger i startgroparna. Totalt har 15 klimatlöften antagits av kommunstyrelsen, varav elva kommer att genomföras med stöd från Klimat 2030.

Fyra av löftena har karaktären av redan pågående arbete och kommer att fortsätta 2021.

Hållbara transporter

En del av klimatarbetet är att fortsätta arbetet med kommunens tjänsteresor. Under 2021 ska Vårgårda kommun därför uppdatera sin resepolicy. Alla nya personbilar som leasas eller köps in kommer att vara miljöbilar och kommunen ska också ställa hårdare klimatkrav i upphandlingen av transporter. Kommunen ska också mäta och redovisa sina insatser för cykling för att få rekommendationer om förbättringar.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Våra nya personbilar är miljöbilar

Klimatsmart och hälsosam mat

Maten vi äter påverkar klimatet och utformningen av de offentliga måltiderna spelar en betydande roll. Kommunens kostenhet fortsätter arbetet med att minska kostens klimatpåverkan genom att minska matsvinnet vid både tillagning och i samband med servering. Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

2021 ska Vårgårda kommun i någon eller några verksamheter arbeta med att minska inköp och användande av fossilbaserade engångsprodukter, i första hand förbrukningsmaterial av plast. I samverkan med kommunens upphandlingsenehet kommer under 2021 hårdare klimatkrav att ställas på några särskilt utvalda större upphandlingar. Under året är ambitionen också att starta ett lånesystem av i första hand idrotts- och friluftsutrustning. Under 2020 har vi infört ett internt system för återbruk av möbler, vilket innebär att uttjänta möbler inom kommunen renoveras, repareras och används på nytt. Därmed sparas pengar samtidigt som det blir betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan jämfört med att köpa nytt.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi använder cirkulära möbler.

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

När det gäller både drift och nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler arbetar fastighetsenheten redan med de flesta aspekter som berör miljö- och klimat. Arbetet kommer att fortsätta och utvecklas 2021. De erfarenheter som erhölls i samband med projektering och byggnation av Lindbladskolan kommer att tas med in i det fortsatta arbetet, bl.a. vid byggandet av en ny förskola i Fagrabo under 2021. Liksom Lindbladskolan kommer den att vara miljömärkt (Svanen). Precis som Lindbladskolan kommer förskolan också att delfinansieras genom ett grönt lån, en s.k. grön obligation som ges ut via Kommuninvest. Därmed får kommunen betala en något lägre ränta.

Inför bygget av förskolan görs en livscykelanalys avseende klimatbelastning, solceller kommer att sättas på taket och byggnaden kommer att ha en god energiprestanda. Ett arbete med att identifiera mest kostnadseffektiva energieffektiviseringar i alla kommunens lokaler kommer 2021 att genomföras och ett antal energibesparande åtgärder kommer att genomföras.

Klimatlöfte 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi producerar egen solel.
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation.
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.

Samverkan med lokala aktörer

Förutom det som finns med i satsningen Kommunernas klimatlöften 2021, vilket Utöver ovan redan nämnda klimatlöften som ju i första hand berör kommunens interna verksamhet och organisation, så behöver också både företag och kommuninvånare bidra i omställningen till ett mer hållbart och mindre klimatpåverkande samhälle. Som ett led i det arbetet är kommunens ambition och förhoppning att tillsammans med andra aktörer så fort pandemin är över samverka kring en föreläsningsserie på temat miljö och klimat. Bred samverkan både inom och utanför kommunens gränser är en av nycklarna för att lyckas med klimatomställningen.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons