PDF
Senast publicerad:

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid önskemål om anslutning till kommunalt vatten och avlopp så kontaktas Gata/VA-enheten med en ansökan om VA-anslutning (se länk till e-tjänster till höger). Ansökan ligger under Bygga, bo - Kommunalt vatten och avlopp.

Kommunen har tre VA-tjänster som man kan välja att ansluta till, om fastigheten ligger innanför verksamhetsområdena för kommunalt VA i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. VA-tjänsterna är dricksvatten, spillvatten och dagvatten, som är tre separata ledningsnät som finns framdragna på de flesta gator inom tätorterna.

Utanför verksamhetsområde så går det också att ansluta till kommunalt VA, men där får fastighetsägaren gräva själv fram till närmaste befintliga kommunala ledningsnät. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde så krävs ett avtal med kommunen om anslutning till kommunalt VA.

Anslutningsavgifter

Avgiften för anslutning till kommunalt VA är en engångsavgift. Gällande VA-taxa finns i länk längst ned på sidan, se § 5-11.

Anslutningsavgiften ligger på 140 000 kr inkl. moms år 2023, för anslutning till tre VA-tjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För två VA-tjänster är det 85 % av ovanstående avgift. För en VA-tjänst är det 70 % av ovanstående avgift. Därutöver tillkommer det lägenhetsavgift om det är en större byggnad.

I avgiften ingår framdragning av VA-servisledningar till fastighetsgräns.

Det finns en rabatt för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), om fastigheten anlägger ett dagvattenmagasin eller liknande. Då tas det inte ut avgift för dagvattenservisen i anslutningsavgiften. §7.3


Inkoppling

När det är dags för fastighetens ledningar att kopplas på kommunens ledningsnät så ska inkopplingen besiktigas av kommunens rörnätstekniker. Kontakta Gata/VA-enheten via telefon 0322-600 600 eller e-post VA@vargarda.se, senast en vecka innan kopplingen ska utföras.

Syftet med besiktningen är att se till att rätt ledningar från fastigheten har kopplats på rätt ledningar i det allmänna ledningssystemet, så att det inte blir någon sammanblandning mellan dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten.

Vattenmätare (länk till annan sida)

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons