PDF
Senast publicerad:

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid önskemål om anslutning till kommunalt vatten och avlopp så kontaktas Gata/VA-enheten med en ansökan om VA-anslutning (se länk till e-tjänster till höger). Ansökan ligger under Bygga, bo - Kommunalt vatten och avlopp.

Kommunen har tre VA-tjänster som man kan välja att ansluta till, om fastigheten ligger innanför verksamhetsområdena för kommunalt VA i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. VA-tjänsterna är dricksvatten, spillvatten och dagvatten, som är tre separata ledningsnät som finns framdragna på de flesta gator inom tätorterna.

Utanför verksamhetsområde så går det också att ansluta till kommunalt VA, men där får fastighetsägaren gräva själv fram till närmaste befintliga kommunala ledningsnät. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde så krävs ett avtal med kommunen om anslutning till kommunalt VA.

Anslutningsavgifter

Avgiften för anslutning till kommunalt VA är en engångsavgift. Den ligger på 113 596 kr inkl. moms år 2021, för anslutning till tre VA-tjänster. För två VA-tjänster är det 85 % av ovanstående avgift. För en VA-tjänst är det 70 % av ovanstående avgift.

Därutöver tillkommer det lägenhetsavgift eller m2-avgift om det är en större byggnad som ska byggas.

I avgiften ingår framdragning av VA-tjänster (ledningar) till fastighetsgräns.

Inkoppling

När det är dags för fastighetens ledningar att kopplas på kommunens ledningsnät så ska inkopplingen besiktigas av kommunens rörnätstekniker. Kontakta Gata/VA-enheten via telefon 0322-600 600 eller e-post VA@vargarda.se. Syftet med besiktningen är att se till att rätt ledningar från fastigheten har kopplats på rätt ledningar i det allmänna ledningssystemet, så att det inte blir någon sammanblandning mellan dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten.


Vattenmätare

Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren är kommunal egendom. Allt annat från servisventilen fram till tappstället är fastighetsägarens/abonnentens ansvar.

När huset är färdigbyggt och inkopplat så ska kommunen sätta in vattenmätare. Fastighetsägaren förbereder en mätarkonsoll. Konsollen hör till fastighetens ansvarsområde. Kommunens personal sätter ut vattenmätare.

Antal och storlek på vattenmätare bestäms av fastighetsägaren i samråd med Gata/VA-enheten. För ett bostadshus så finns det bara en typ av mätare att installera, men för flerbostadshus eller verksamheter som förbrukar mycket vatten så brukar flera mätare behövas. Kontakta Gata/VA-enheten för att sätta ut en vattenmätare via telefon 0322-600 600 eller e-post VA@vargarda.se.

Om en mätare är installerad i ett oisolerat eller ouppvärmt utrymme kan det finnas risk för att mätaren fryser sönder vid låga temperaturer. Förebygg detta genom att isolera eller hålla utrymmet uppvärmt. En skadad vattenmätare som måste lagas bekostas av fastighetsägaren.

Mätaren ska läsas av vid begäran från kommunen, minst en gång per år. Mätaren byts vart tionde år av kommunen (oftare vid större mätare).

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons