Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunalt avlopp

Avloppshantering

Kommunalt omhändertagande av avlopp görs i tätorterna Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. Avloppsvatten består av spillvatten och dagvatten. Spillvatten från Lagmansholm och Östadkulle pumpas via en överföringsledning till Hjultorps avloppsreningsverk i Vårgårda. Dagvatten leds ut i närmaste vattendrag eller dike.

På reningsverket renas allt spillvatten som kommer från kommunens spillvattennät. Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Spillvatten kommer från byggnader (bostadshus och verksamheter) och uppstår när man spolar på toaletten, diskar, tvättar, duschar eller bedriver verksamhet. Dagvatten kommer från nederbörd och snösmältning. Provtagning sker på spillvatten både före och efter reningen i reningsverket. Resultaten bevakas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över Hjultorps avloppsreningsverk.

Kommunen har krav på vilka ämnen som får släppas ut i spillvattenledningarna. Lite förenklat så får inget annat släppas ut än det som kommer från kroppen, och toalettpapper. Kraven finns angivna i Allmänna Bestämmelser för den allmänna VA-anläggningen (ABVA).

Felanmälan av kommunalt vatten och avlopp

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons