PDF
Senast publicerad:

Landstinget

Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken.

Landstingen och regionerna ansvarar för sjukvården

I varje län finns ett landsting eller en region som sköter de uppgifter inom länet som det skulle bli för dyrt för varje kommun att ta hand om. Landstingens och regionernas viktigaste uppgifter är

 • offentlig hälso- och sjukvård
 • folktandvård
 • regional utveckling
 • kollektivtrafik.

Så styrs landstinget och regionen

Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige

Landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Här sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på fullmäktiges möten. Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige

 • fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska betala
 • bestämmer hur mycket vården ska kosta
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas
 • väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar landstingets eller regionens verksamhet

Landstingsstyrelsen och regionstyrelsen

Landstingsstyrelsen eller regionstyrelsen utses av fullmäktige. Styrelsen

 • leder och samordnar allt arbete inom landstinget eller regionen
 • ansvarar för landstingets eller regionens ekonomi

Nämnderna

Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna

 • ansvarar för det dagliga arbetet inom landstinget eller regionen
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i de olika nämnderna. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att organisera tandvården inom länet och att fatta beslut om färdtjänst till en enskild person.

Exempel på nämnder som finns i många landsting eller regioner är hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret gäller även landstingen och regionerna. Det är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Landstingen och regionerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret landstinget och regionen rätt att

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

För dig innebär det kommunala självstyret att du

 • kan påverka landstingets och regionens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga landstingets och regionens beslut

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer landstingens och regionernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Socialstyrelsen är till exempel en tillsynsmyndighet som bevakar patienternas säkerhet inom hälso- och sjukvården.

Varje år granskas landstingets eller regionens verksamhet av revisorer.

Styrande dokument

Landstingens och regionernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Landstingen och regionerna styrs också av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen.

Du väljer vem som ska sitta i fullmäktige

Medborgarna väljer politiker till landstingsfullmäktige och regionfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i landstingsvalet ska du dels

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen, dels uppfylla något av villkoren att du är
 • svensk medborgare som är folkbokförd i landstinget eller regionen, eller har varit det tidigare
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Du som får rösta till landstinget eller regionen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i landstinget och regionen är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Du kan klaga om du är missnöjd med vården

Om du är missnöjd med vården eller över hur du har blivit bemött kan du klaga. I första hand ska du då vända dig till den vårdinrättning du är missnöjd med. Patientombudsmannen

En del landsting har patientombudsmän. Dit kan du vända dig om du känner dig illa bemött. Patientombudsmannen hjälper dig att få tala med någon ansvarig för att kunna reda ut det som har hänt. Patientombudsmannen kan också hänvisa dig vidare om du vill klaga till en högre instans.

Patientnämnden

Inom varje landsting eller region finns det en patientnämnd som är fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnden hjälper dig i kontakterna med sjukvården till exempel om du vill klaga eller om du behöver råd i försäkringsärenden.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Om du anser att någon i hälso- och sjukvårdspersonalen har brustit i sin yrkesutövning kan du anmäla den personen till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till länsrätten.

Landstingsskatten är den största inkomstkällan

Landstingsskatten betalar ungefär 70 procent av landstingens och regionernas verksamhet. Staten bestämmer vad landstingen får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje landsting och region själv hur stor landstingsskatten i länet ska vara och hur pengarna ska fördelas. Landsting och regioner får också bidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Landstingen och regionerna tar också betalt för en del tjänster, till exempel för sjukhusbesök.

Det finns arton landsting och två regioner

I Sverige finns arton landsting och två regioner (Skåne och Västra Götaland). På Gotland finns varken landsting eller region, där sköter kommunen landstingsfrågorna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons