PDF
Senast publicerad:

Myndigheterna

Myndigheterna gör vad riksdagen och regeringen beslutat.

Myndigheterna påverkar din vardag

Sveriges centrala myndigheter lyder under regeringen och sorterar under departementen. Ett fåtal myndigheter lyder under riksdagen. Myndigheterna utför de beslut som riksdag och regering har fattat.

Beslutar riksdagen till exempel att höja barnbidraget så är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna. Beslutar riksdagen att fordonsskatten ska höjas så är det Trafikverket som begär in pengarna från alla fordonsägare.

Andra exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Skatteverket och Kriminalvårdsnämnden. Domstolar, statliga museer och de flesta universitet och högskolor är också myndigheter. Riksbanken och Justitieombudsmannen (JO) är myndigheter som lyder under riksdagen.

I varje län finns en länsstyrelse som företräder staten på regional nivå. Länsstyrelsen samordnar olika intressen i länet och ser till att de nationella mål som regeringen beslutat om inom länsstyrelsens ansvarsområden genomförs i länet. Länsstyrelsen ansvarar till exempel för räddningstjänst, miljövård, kommunikationer och ren- och fjällfrågor. Länsstyrelsen ger också olika tillstånd, till exempel körkortstillstånd.

Så styrs myndigheterna

Varje myndighet leds av en generaldirektör som utses av regeringen. Länsstyrelsens arbete leds av landshövdingen som också utses av regeringen.

Myndigheterna arbetar på eget ansvar och utifrån de mål och riktlinjer och den budget som regeringen ger varje myndighet i sitt årliga regleringsbrev. I regleringsbrevet står också vad regeringen vill att myndigheterna ska rapportera tillbaka om till regeringen i sin årsberättelse som lämnas i slutet av varje år. Regleringsbreven sammanställs i Statsliggaren.

Riksrevisionen är en myndighet som lyder under riksdagen. Riksrevisionen granskar för medborgarnas räkning vart de statliga pengarna går och hur de används.

De svenska myndigheterna är självständiga. Ministrarna får inte lägga sig i hur en myndighet beslutar i ett ärende eller hur myndigheten tillämpar en lag. Om regeringen anser att en myndighet tillämpar en lag fel kan regeringen föreslå för riksdagen att lagen ändras.

Du kan överklaga myndigheternas handläggning

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) om du tycker att du själv eller någon annan blivit orättvist behandlad av en myndighet eller av en tjänsteman vid en myndighet. Ditt klagomål måste gälla hur ditt ärende har behandlats, alltså själva handläggningen.

Vill du överklaga ett beslut (eller en dom i en domstol) ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet.

Hur många myndigheter finns det egentligen?

Räknar man alla myndigheter under regeringen eller riksdagen som styrs av en instruktion eller av en särskild lag finns det cirka 550 myndigheter. Då ingår till exempel var och en av alla domstolar, länsstyrelser, länsarbetsnämnder och länspolismyndigheter.

Man kan också räkna så att domstolarna tillsammans bildar en enda myndighet, att de regionala polismyndigheterna tillsammans bildar en myndighet och så vidare. Då blir antalet myndigheter färre än 300.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons