PDF
Senast publicerad:
Skogsväg med text, tillsammans mot den goda kommunen

Tillsammans mot den goda kommunen

Torsdagen den 18 november samlades kommunens ledare för en gemensam utvecklingsdag. Chefer, fackliga företrädare (CSG, Centrala samverkansgruppen) samt utvecklingsfunktioner deltog i en förmiddag som var uppstarten på en satsning kallad Tillsammans mot den goda kommunen. Kommunchef Lasse Björkqvist och kvalitetsstrateg Åsa Nyström Andersson ansvarade för programinnehållet.

Lasse inledde förmiddagen med att konstatera att för att utveckla vår kvalitet behöver vi ta tillvara medarbetarnas kunskaper och engagemang i större utsträckning än vad vi gör idag. Medarbetarna är de som arbetar närmast Vårgårdabon och också de som vet vad som behöver utvecklas. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram medarbetarna än vad som tidigare gjorts. Dessutom behöver vi i större utsträckning än vad vi gör idag föra en dialog med Vårgårdaborna hur de upplever vår verksamhet och vad de ser kan utvecklas.

Dagen inleddes med att påminna om kommunens vision. Vårgårdas politiker tydliggör i visionen den riktning kommunen ska ta mot Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.
För att tillsammans skapa den goda kommunen är det viktigt att utgå från vilka kommunen finns till för och vilka behov de har. Lasse slog fast att den goda kommunen finns till för alla som bor, lever och verkar i Vårgårda – oavsett vem du är, hur gammal du är, varifrån du kommer, vad du tror på eller vem du älskar.

De utmaningar som ligger framför oss är komplexa och vi behöver därför samverka för att klara dem. Den goda kommunen skapar vi tillsammans. Vi behöver inom förvaltningen samverka både inom respektive verksamhet och mellan verksamheter. Ofta behöver vi också samverka med andra kommuner, regionen, civilsamhälle och näringsliv.

Några utmaningar på vägen mot den goda kommunen

Utifrån hur befolkningsutvecklingen ser ut för olika åldersgrupper framöver kan kommunen konstatera att det är fler som behöver ta del av välfärdstjänster. Framför allt ökar åldersgruppen personer över 80 år med 49 % fram till 2030 samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma takt (ökar med 3,9% enligt senast tillgängliga statistiken från SCB). Det innebär att skatteintäkterna som är grunden för att finansiera välfärdstjänsterna riskerar att inte räcka till.

Samtidigt står kommunen inför stora utmaningar med ett ökat behov av underhåll i kommunens fastigheter som nu börjar komma upp i åren och behov att investeringar finns; musikskola, äldreboende och förskola bland annat. Dessutom finns behov av underhåll av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp samt eventuell utbyggnad av detsamma.

Detta betyder att varje skattekrona kommer behöva räcka till mer välfärd framöver och kommunen behöver skapa så mycket värde och nytta för Vårgårdaborna som möjligt för pengarna.

Fokus på kvalitet

Det finns då flera vägar att gå. Antingen kan man välja att göra besparingar i verksamheterna, att öka volymerna (till exempel fler barn i varje klass) eller att öka kvaliteten och fokusera på det som skapar värde för barn, elever, omsorgstagare och övriga Vårgårdabor. Vårgårda har valt vägen att öka kvaliteten i tjänsterna för de kommunen är till för. Kommunens politiker har tagit ett inriktningsmål för social hållbarhet – organisation, där man slår fast att Kommunen ska uppnå god kvalitet, ökad effektivitet och ökat värdeskapande för Vårgårdaborna. Det är genom förändrade arbetssätt som vi kan öka effektiviteten, genom att samverka tillsammans utifrån individens behov.

Att se över vad som skapar värde och på så sätt utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter tillsammans med Vårgårdaborna och tillsammans över verksamhetsgränser ger bättre kvalitet. Det är medarbetarna som arbetar närmast Vårgårdaborna som har mest kunskap om vad man ser i det dagliga arbetet som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför behöver medarbetare och chefer tillsammans hitta sätt hur man kan förbättra verksamheten och skapa så mycket värde och nytta för Vårgårdaborna som möjligt.

Sveriges bästa verksamheter

Forskningsstudier visar att organisationer och företag som uppnår väldigt goda och hållbara resultat präglas av en hög förbättringstakt. Vårgårda kommun har tagit kontakt med två kvalitetsforskare; Åsa Rönnbäck, PhD och Henrik Eriksson, PhD och professor på Chalmers Tekniska Högskola för att få hjälp att lägga upp ett forskningsbaserat förbättringsprogram för alla ledare i kommunen (chefer, fackliga ledare samt utvecklingsfunktioner).

Syftet är att tillsammans med medarbetarna skapa konkreta förbättringar i verksamheten. De sjuttio deltagarna fick ta del av en inspirationsföreläsning av Henrik Eriksson där han berättade om sin forskning om vad som kännetecknar organisationer som skapar goda och hållbara resultat.

  • Vad gör de annorlunda i jämförelse med andra verksamheter?
  • Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat?
  • Vad kan vi i Vårgårda göra för att uppnå högre kvalitet för de vi är till för?

Henrik har sammanfattat tjugo års forskning i ett antal principer och arbetssätt som visat sig ligga bakom framgångsrika verksamheter. Det som har störst effekt på verksamhetens resultat är enligt forskningen medarbetarnas engagemang och ledning – det är människorna i organisationen som skapar resultaten.

Satsning för medarbetarna

Våren 2022 fortsätter arbetet med förbättringsprogrammet tillsammans med forskare Åsa Rönnbäck med föreläsningar och arbete däremellan. ”Ledningens engagemang avgör om ett utvecklingsinitiativ blir framgångsrikt eller ej”, menar Åsa Rönnbäck. Det är utifrån det som kommunen har valt att börja med ledarna.

Målet är att även utbilda medarbetarna. Detta kommer att planeras upp tillsammans med de fackliga ledarna i den centrala samverkansgruppen CSG.

Några kommentarer från utvärdering av uppstartsdagen:

  • Vi behöver våga utmana varandra för att tillsammans förbättra.
  • Det är nödvändigt att vi ökar samverkan mellan våra enheter och verksamheter för att kunna skapa de bästa resultaten.
  • Vi gör det tillsammans och vi börjar nu!

För mer information om förbättringsprogrammet kontakta kvalitetsstrateg Åsa Nyström Andersson asa.nystrom-andersson@vargarda.se.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons