PDF
Senast publicerad:
Logotyp Grannsamverkan

Brister i vård och omsorgs korttidsverksamhet

Onsdag 30 november redovisar Vård och Omsorg en rapport till kommunstyrelsen om tillståndet i dess verksamhet. Efter en planerad flytt av korttidsboendet från Vårgården till Almen i Kullingshemmet har det kommit signaler om missnöje och oro från flera håll. Verksamhetschef Peter Andersson har uppdragit åt kommunens Socialt Ansvariga Samordnare (SAS) och Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska (MAS) att utreda läget för korttidsverksamheten efter flytten. Den nu framtagna rapporten visar på flera brister. Rapporten tar också fram en rad åtgärder för en väg framåt för en bättre verksamhet för alla.

SAS och MAS konstaterar i en rapport att det finns tydliga och bekymmersamma brister. Brister som Vårgårda kommun ser allvarligt på och nu tar ansvar för att åtgärda. Rapporten har tagits fram genom granskning av dokumentation, intervjuer med brukare, närstående, enhetschef, utvecklare, metodstödjare, legitimerad personal och rehab- sjuksköterskeassistenter.

– Vi måste säkerställa korttidsvårdens kvalité. Det är bra att få reda på vad oron står för och att då kunna arbeta med vår personal i detta, säger verksamhetschef Peter Andersson.

Påvisade Brister i verksamheten:

 • Ej använt evidensbaserad föreskrift med följd av att man inte heller planerat om inför nya förutsättningar
 • Brister i svenska språket
 • Personal som inte har erfarenhet av korttidsverksamhetens arbetssätt
 • Inventering av kunskap saknas
 • Brister i datakunskap
 • Brister i dagliga rutiner för vård och omsorgsarbete
 • Brister i basvård

Vad händer nu?

Det föreslås en rad rekommendationer om åtgärder som ska utmynna i en handlingsplan:

 • Rutiner på korttiden Almen behöver upprättas och efterlevas; till exempel dagliga arbetsrutiner.
 • Inventering av medarbetarnas utbildning, språkkunskaper, bemötande och dokumentationskunskap som resulterar i åtgärdsplaner för att säkerställa kvalitet i vård och omsorg.
 • Kunskap om dokumentationssystemet, kunskap i hur man dokumenterar i social journal och skriver genomförandeplaner.
 • Upprätta individuella utvecklings- och utbildningsplaner för varje medarbetare.
 • Handlingsplan med uppföljningsdatum baserat på observationer som assistenterna har haft synpunkter på
 • Utse hälso- och sjukvårdsansvarig undersköterska vid varje arbetspass. Kan förslagsvis märkas med namnbricka ”HSL ansvarig” för att underlätta kontakt med brukare, närstående och legitimerad personal.
 • All personal i verksamheten utbildas i systematiskt ledningssystem med hantering av klagomål och synpunkter samt avvikelser.
 • Enhetschef behöver hantera subjektiva upplevelser och förvandla till konkreta åtgärder.
 • Personal skall ha kunskap om rehabiliterande förhållningssätt, där brukaren skall ges möjlighet att träna på vardagliga göromål till exempel tvätta sig och klä på sig – vardagsrehabilitering.
 • Brukare och anhöriga skall ha information om målet med vistelsen på korttidsavdelningen så att brukaren har rätt förväntan.
 • Fram till att samtliga rutiner är befästa skall enhetschef vara närvarande för att leda och fördela arbetet.
 • Utbilda i värdegrund, guldkant i tillvaron, palliativ vård – Hur ger vi det bästa för Vårgårdabon som vistas på korttiden?

Rapporten och övriga handlingar i ärendet hittar du i diariet. Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons