Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Flera intressanta ärenden i kommunfullmäktige 11 januari

Den 11 januari är det dags för årets första sammanträde för kommunfullmäktige. Följ gärna mötet på plats i Kulturen. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem. Annars kan du alltid följa sammanträdet via stream. Här redogör vi kort för några utvalda ärenden.

Några av ärendena för hantering i kommunfullmäktige 11 januari:

Fördjupning av översiktsplanen Småstaden Vårgårda 2040 - antagande

Enligt Plan och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen ska kommunen ange viljeinriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras.

Den fördjupade översiktsplanen för Småstaden Vårgårda 2040 pekar ut en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning för den gröna småstaden Vårgårda, samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Den redovisar även hur riksintressen och andra allmänna intressen ska tillgodoses. Planen har som övergripande mål att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040.

Efter beslut i kommunstyrelsen har planförslaget varit utställt för samråd under perioden 2021-02-01 till 2021-05-03 respektive granskning under perioden 2022-07-06 till 2022-09-07.

Den fördjupade översiktsplanen bedöms på lång sikt kunna ha positiv påverkan på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, bl. a. genom att möjliggöra bostadsbyggnation i blandade former, stärka förutsättningarna för hållbart resande, utveckla grön- och blåstrukturer och stärka tätortens attraktionskraft i flera olika avseenden.

Utvecklingsprogram för Kyllingsån - antagande

Mareld landskapsarkitekter har på uppdrag av Bygg och miljö tagit fram ett utvecklingsprogram för Kyllingsån, som även inkluderar förslagshandling för bro över Kyllings maders naturpark. Arbetet påbörjades 2014 och vintern 2018-2019 var programmet utsänt på samråd. Under år 2021-2022 har programmet uppdaterats utifrån inkomna synpunkter samt ett identifierat behov av att utreda och beskriva klimatanpassningsåtgärder med fokus på höga vattenflöden i Kyllingsån.

Utvecklingsprogrammet summerar och synliggör värden och utvecklingspotential kring Kyllingsån. Förutom skisser och förslag innehåller programmet även ett upplägg för etappvis genomförande samt kalkyl för de olika delområdena på översiktlig nivå.

Om utvecklingsprogrammet

En av Vårgårdas största kvaliteter är kopplingar och närhet till det omgivande kultur- och naturlandskapet. Vattendragen Kyllingsån, som rinner genom södra delen av tätorten, och Säveån, som passerar söder om väg 42, utgör rekreativa blågröna stråk med stor utvecklingspotential för hela tätorten.

Utgångspunkterna är:

  • Att se Kyllingsån som en tillgång och använda sig av ån för att förstärka såväl sociala- som ekologiska värden längs det blå-gröna stråket
  • Att förstärka kopplingar och tillgängligheten till och över Kyllingsån
  • Att skapa attraktioner och pedagogiska inslag som förklarar och därmed förstärker naturvärden och naturupplevelsen
  • Att ta fram åtgärder som ökar säkerheten kring ån, men bibehåller eller förstärker naturvärden
  • Att synliggöra vattnet som en del av entrémotiven från väg 42
  • Att förbättra rekreativa kopplingar mot Algutstorp
  • Att hantera höga vattenflöden genom naturbaserade lösningar

Förutom skisser och förslag innehåller programmet även ett övergripande förslag på etappvis genomförande samt kalkyl för de olika delområdena.

Socialt företag

Långtidsarbetslösheten är historiskt hög och utgör en stor samhällsutmaning. Utrikesfödda kvinnor har en särskilt svag position på arbetsmarknaden. Een av de viktigaste faktorerna för att bryta segregationen är att fler kommer i arbete och kan försörja sig själva.

Genom köp av Hållbar Sömnads flergångsprodukter förväntas kommunens verksamheter göra årliga besparingar samt minska sitt avfall. Coompanion (rådgivningsorganisationen för kooperativt företagande) rekommenderar kommunen att se över sina inköp från Hållbar Sömnad, snarare än att fortsatt bedriva det i kommunal regi med risk för inlåsningseffekter.

Upphandlingsmyndigheten beskriver samverkan mellan den offentliga upphandlande organisationen och arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som bra sätt att nå verksamhetsmål och skapa arbetstillfällen för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Det medför ekonomiska besparingar för kommunen i form av sänkt ekonomiskt bistånd och ökade skatteintäkter.

ASF ska aldrig ägas av en kommun och är en fristående organisation men kan med fördel för båda parter ingå i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

De sociala vinster som det skulle innebära för individerna i Hållbar Sömnad att nå egen försörjning bör även tas med i beaktning. Det medför även att nästa generation får en god start i livet när föräldern går till ett arbete. Det bedöms vara fördelaktigt både för kommunen och individerna om Hållbar Sömnad knoppas av från Arbetsmarknadsenheten (Viaduct) och blir ett arbetsintegrerade socialt företag (ASF). Under första året beräknas två av personerna nå egen försörjning och ytterligare en person under nästkommande år.

Bedömning görs att det kommer att krävas en operativ styrelse samt en verksamhetsledare på 80% i föreningen för uppstart, utveckling och stabilisering. År fyra bedöms föreningen bära sina egna kostnader. All eventuell vinst återinvesteras, i första hand i fler anställningar för personer långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar det arbetsintegrerade sociala företaget till vinster för samhället, individen och kommunen.

  • Beräknad investering år 2023: 600 000 kr
  • Beräknad investering år 2024: 400 000 kr
  • Beräknad investering år 2025: 200 000 kr

Kommunens minskade kostnader i form av ökade skatteintäkter samt minskat försörjningsstöd beräknas år tre uppstiga till ca 1 300 000 kr. Därav anses den ekonomiska risken med IOP överkomlig.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons