Meddelande

SMHI meddelar gul varning natten till måndag. Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.

PDF
Senast publicerad:

Nära kontakt med smittad

Har ett barn eller en personal varit i verksamheten med symptom skickar vi information till vårdnadshavare för barn i förskolan och skola.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för yngre barn. Rekommendationen är nu att barn ska stanna hemma från förskolan och skola om någon de bor tillsammans med har covid-19.

En person i ditt barns närmiljö på förskolan har visat sig bära på det virus som ger covid-19. Ditt barn kan ha blivit smittat.
Barn får med mycket få undantag milda symtom på covid-19, och de står för en liten andel av covid-19-fallen. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och förskolor/skolor verkar ha liten betydelse för smittspridningen i samhället. Personal är inte mer sjuka i covid-19 än andra yrkesgrupper. Det är ändå viktigt att vara observant på symtom, och ta ansvar för att inte föra smittan vidare. Barn behöver närhet i hem och skola men i övrigt ska du försöka följa de riktlinjer mot smittspridning som gäller för alla i samhället.


Coronavirus smittar genom dropp- och kontaktsmitta. När en person hostar, nyser eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan bli smittad. När dropparna hamnar på föremål eller ytor kan smitta föras vidare därifrån, vanligen via händerna. Det tar 2–14 (ofta 5) dagar från att man smittats, tills att man eventuellt får symtom.

  • Barn som misstänks ha utsatts för smitta får vistas i förskolan så länge de är helt symtomfria (gäller ej vid hemkarantän).
  • Endast elever med symtom ska provtas.  

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningar än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Vanligen rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. I detta fall har dock ditt barn blivit utsatt för smitta och ska provtas om det får symtom. Endast barn med symtom ska provtas. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.


Under de närmaste 14 dagarna efter att ditt barn senast träffade den person som var smittsam, ska ditt barn:

  • Träffa så få personer som möjligt; undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra; undvika att gå i affärer och vistas i allmänna lokaler samt om möjligt undvika att resa med kollektiv-trafiken; hålla avstånd till de som ditt barn ändå måste träffa (1,5–2 meter) både inom- och utomhus, förutom i hemmet eller förskolan. Ditt barn kan vara smittsamt även innan det är sjukt.
  • Stanna hemma vid symtom, även om dessa är milda och inte utsätta andra för smittrisk. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är magtarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Under samma tid som ovan ska du som vårdnadshavare:

Kontakta er vårdcentral för provtagning vid symtom, även om dessa kan vara milda. Berätta att barnet ingår i en smittspårning. För barn i förskolan: kan man avstå från provtagning men då måste barnet stanna hemma i minst 7 dagar efter symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrad i minst 2 dygn).

Uppge att barnet kan vara smittat av covid-19, även om ni söker vård av andra orsaker.

Om ditt barn skulle insjukna i covid-19-liknande symtom gäller speciella regler (se Regler om återgång till förskola, skola och andra aktiviteter). Om barnet de senaste 6 månaderna har blivit provtagen och fått diagnosen covid-19, ska det inte lämna prov igen utan stanna hemma tills symtomen gått över.


Ni ska följa de här riktlinjerna i 14 dagar även om barnet lämnat prov som inte kunnat påvisa virus. Ny provtagning senare under perioden kan visa att det faktiskt bär på viruset.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons