PDF
Senast publicerad:

Extraordinär händelse

Här hittar du information om hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer och vad du kan göra för att öka din säkerhet. Vårgårda kommun har en hög beredskap för extraordinära händelser.

Grunderna för vår krisberedskap

Sverige har byggt upp ett krishanteringssystem baserat på händelser som inträffar i fredstid, snarare än krigshändelser. Händelserna kallas extraordinära och kännetecknas av att flera verksamhetsområden berörs, att det finns ett stort behov av samordning, samverkan och information mellan berörda aktörer.

Extraordinära händelser

En så kallad extraordinär händelse kan vara till exempel en storm, en översvämning eller ett strömavbrott som ställer till stora problem i samhället.

Kommunen ska samordna myndigheters planering och förberedelser inför extraordinära händelser.

Att bedöma riskerna

Vårgårda kommun förbereder sig för olika typer av olyckor och händelser genom att bedöma riskerna och undersöka hur sårbara de kommunala verksamheterna är. Det sker genom risk- och sårbarhetsanalys. Vi analyserar hur hoten kan se ut och hur vi kan förebygga att de blir verklighet. Det gör vi för att vi ska bli bättre på att hantera kriser.

Att leda kommunen i en kris

Vårgårda kommun har en plan för att hantera och samordna de kommunala ledningsinstatserna vid en kris. Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Vårgårda kommun känner dig trygg och säker.

Mål för kommunens arbete och för vår säkerhet

  • Värna befolkningens liv och hälsa
  • Värna samhällets grundläggande värden och funktionalitet

Det uppnås genom att

Kommunen har en omedelbar förmåga att under störda förhållanden hantera och lindra konsekvenserna av en extraordinär händelse i fred

Kommunen har en omedelbar förmåga att leda och samordna verksamheten i kommunen

Kommunerna upprättar nödvändiga funktioner för ledning, samband och information. Funktionerna ska kunna upprätthållas

Information vid en kris

Vid en kris eller annan allvarlig händelse är det viktigt att kommunen snabbt kan nå berörda med tydlig och korrekt information.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons