PDF
Senast publicerad:

Om eldningsförbud

Ett verktyg för att inte få onödiga bränder i skog och mark är länsstyrelsers och kommuners rätt att föreskriva om eldningsförbud eller andra förebyggande åtgärder. Denna rätt är kopplad till en straffrättslig påföljd. För att eldningsförbudet ska upplevas legitimt hos de det riktar sig till bör man avvakta att meddela ett eldningsförbud till dess det är nödvändigt och innehåller åtgärder som verkligen har effekt, samt upphäva det när det inte längre bedöms nödvändigt.

Vad gäller vid eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar). Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Om läget förvärras kan eldningsförbudet övergå i ett skärpt eldningsförbud.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att laga mat med friluftskök som drivs av gas eller vätska. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen. En engångsgrill eller ett portabelt kök som drivs av sprit, fotogen eller gasol får användas, men den ska placeras på obrännbart underlag så som sten eller sand.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Hur vet jag om det råder eldningsförbud

Du kan alltid ringa till räddningstjänstens telefonsvarare på nummer 0322-61 61 70 för att få reda på om eldningsförbud råder just nu. Detta anslås också på kommunens webbisida.

Det finns två nivåer av eldningsförbud: eldningsförbud och utökat eldningsförbud.

Brandrisk Ute

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap rekommenderar appen Brandrisk ute där du kan se var det råder eldningsförbud.

Utökat (skärpt) Eldningsförbud

När det råder utökat eldningsförbud är det endast tillåtet att använda grillar på egen tomt där grillarna inte står direkt på mark. Att använda gasolgrillar på campingplatser anses likställt med grillning på egen tomt. All annan eldning är förbjuden.

Ytterligare förstärkningar av förbudet kan inrättas lokalt eller regionalt, elda aldrig utomhus om du inte är säker på att det är tillåtet.

Eget ansvar

En brand i skog växer sig snabbt väldigt stor och kan få förödande konsekvenser. Den som grillar bär ansvar att säkerställa att detta kan ske på ett säkert sätt samt att ha en förmåga att släcka branden om den sprider sig utanför grillplatsen. Tänk på att glöd som sprids med vinden kan orsaka bränder långt ifrån den plats som grillningen sker på. Tänk på att campingplatser kan ha mer restriktiva regler gällande grillning och matlagning. Tänk även på att vissa maskiner är direkt olämpliga att använda på grund av gnistbildning och varma delar. Även en liten cigarett orsakar en stor brand.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Egenansvar

Tänk på att det är egenansvar för all grillning! Du ansvarar för uppsikt och att elden inte sprider sig. Har du inte kontroll, uppmanas du att avstå från grillning. Se även till att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons