PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 april 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-04-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Liberalerna

Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalt ägda aktiebolag 2016

Ärende 5-6 del 2

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Liberalerna

Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalt ägda aktiebolag 2016

Ärende 7

Ärende 7 - Nyttjande av avkastning 2017 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 8-9

Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2016

Ärende 9 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2016

Ärende 10

Ärende 10 - Årsredovisning 2016

Ärende 11-12

Ärende 11 - Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017

Ärende 12 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2016

Ärende 13 del 1

Ärende 13 del 1 - Fullmäktigeberedning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - slutrapport

Ärende 13 del 2

Ärende 13 del 2 - Fullmäktigeberedning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - slutrapport

Ärende 14-15

Ärende 14 - Svar på medborgarförslag - Bygg en väg mellan Ekhagen och Hägrungavägen Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östadkulle och Lenavägen

Ärende 16-17

Ärende 16 - Svar på medborgarförslag - Cykelväg Algutstorps kyrka - Stenatorp

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag - Cykelväg från Algutstorps kyrka till Stenatorp

Ärende 18-19

Ärende 18 - Svar på medborgarförslag - Bra trafikförbindelser mellan tätort och Asklanda skola så att det ska vara möjligt att välja skola (Asklanda skola)

Ärende 19 - Medborgarförslag - Töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2 f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 20-21

Ärende 20 - Medborgarförslag - töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2, f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 21- Medborgarförslag - Undermåliga lokaler

Ärende 22-25

Ärende 22 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag

Ärende 23 - Medborgarförslag - namnförslag på nya planerade skolan i Vårgårda tätort "Lindbladsskolan"

Ärende 24 - Medborgarförslag - Bygg en gymnastik/idrottshall i anslutning till nya skolan i tätorten i Vårgårda kommun

Ärende 25 - Medborgarförslag - Datahjälp för seniorer

Ärende 26

Ärende 26 - Plan - och bygglovstaxa, revidering 2017

Ärende 27

Ärende 27 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - revidering 2017

Ärende 28-29

Ärende 28 - Interpellation om Familjecentral

Ärende 29 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons