Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 april 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-04-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Liberalerna

Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalt ägda aktiebolag 2016

Ärende 5-6 del 2

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Liberalerna

Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över kommunalt ägda aktiebolag 2016

Ärende 7

Ärende 7 - Nyttjande av avkastning 2017 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 8-9

Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2016

Ärende 9 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2016

Ärende 10

Ärende 10 - Årsredovisning 2016

Ärende 11-12

Ärende 11 - Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017

Ärende 12 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2016

Ärende 13 del 1

Ärende 13 del 1 - Fullmäktigeberedning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - slutrapport

Ärende 13 del 2

Ärende 13 del 2 - Fullmäktigeberedning för cykelvägnät i Vårgårda kommun - slutrapport

Ärende 14-15

Ärende 14 - Svar på medborgarförslag - Bygg en väg mellan Ekhagen och Hägrungavägen Ärende 15 - Svar på medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östadkulle och Lenavägen

Ärende 16-17

Ärende 16 - Svar på medborgarförslag - Cykelväg Algutstorps kyrka - Stenatorp

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag - Cykelväg från Algutstorps kyrka till Stenatorp

Ärende 18-19

Ärende 18 - Svar på medborgarförslag - Bra trafikförbindelser mellan tätort och Asklanda skola så att det ska vara möjligt att välja skola (Asklanda skola)

Ärende 19 - Medborgarförslag - Töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2 f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 20-21

Ärende 20 - Medborgarförslag - töm hela Kesbergskolan och sätt upp fler moduler och låt åk. 2, f-klass och fritids börja i dessa lokaler höstterminen 2017

Ärende 21- Medborgarförslag - Undermåliga lokaler

Ärende 22-25

Ärende 22 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag

Ärende 23 - Medborgarförslag - namnförslag på nya planerade skolan i Vårgårda tätort "Lindbladsskolan"

Ärende 24 - Medborgarförslag - Bygg en gymnastik/idrottshall i anslutning till nya skolan i tätorten i Vårgårda kommun

Ärende 25 - Medborgarförslag - Datahjälp för seniorer

Ärende 26

Ärende 26 - Plan - och bygglovstaxa, revidering 2017

Ärende 27

Ärende 27 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - revidering 2017

Ärende 28-29

Ärende 28 - Interpellation om Familjecentral

Ärende 29 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons