PDF
Senast publicerad:

Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda

Programmet för Fördjupad översiktsplan – Småstaden Vårgårda 2040 (FÖP 2040) har antagits av kommunfullmäktige. Här kan du läsa om programmets viktigaste delar.

Programmet FÖP 2040 är antaget i kommunfullmäktige och just nu pågår förberedelserna inför samrådet.

Vad är småstaden Vårgårda?

Begreppet småstaden Vårgårda är en målbild av hur Vårgårda ser ut 2040. Vårgårda tätort växer och småstaden är modellen för hur möjligheter och problematik kopplat till tätorten kan hanteras på ett hållbart sätt. Småstaden är staden i mindre skala, med dess innehåll av service, arbetstillfällen och kulturutbud liksom utseende på gator, parker och byggnader. För småstaden är närhet till service, arbete och tåg viktigt.

Prioriterade inriktningar

  • Prioriterade inriktningar för FÖP 2040 är:
  • Starka kopplingar nationellt, regionalt och lokalt
  • Småstadens bebyggelse med kvalité och närhet
  • Hållbar infrastruktur och attraktiva gatumiljöer
  • Ekosystemet är grunden för välfärd och livskvalité
  • Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

De har tagits fram med hjälp av vad som framkommit i dialogtillfällen med de som verkar, bor och vistas i Vårgårda, målbilden för FÖP 2040 samt fokusområdena i Vårgårda kommuns vision ”den goda kommunen med 13000 invånare 2027”. FÖP 2014 har en stark inriktning på hållbar utveckling.

Starka kopplingar nationellt, regionalt och lokalt

Småstaden Vårgårda har som ambition att vara en stark kärna regionalt, sett till sin storlek, och betydelsefull för omgivande landsbygder och tätorter. I och med närhet till kommunikationer som i framtiden innebär högre turtäthet på Västra stambanan och en stärkt Rv42 gör att fler väljer att bo eller att pendla till Vårgårda. Förbättrade kommunikationer till och från småstaden med bland annat cykel och buss gör att arbetsplatser, mötesplatser, service och kollektivtrafik är tillgängligt för ett större område.

Fortsatt utveckling av ett fossilfritt E20 är en betydelsefull inriktning för småstadens gods- och persontransporter. Förbättrade hållbara kommunikationer är en nyckel för näringslivets kompetensförsörjning.

Småstadens bebyggelse med kvalité och närhet

Småstaden har järnvägsstationen som nav. Arkitekturen i framtida Vårgårda tätort planeras vara gestaltat med samtidens stilideal och plocka upp Vårgårdas kulturhistoriska karaktär.

I byggandet av småstaden är grönska, hållbara lösningar och nytänkande självklara beståndsdelar. Bebyggelsen är tätare och samlad för att ta vara på närheten till naturen, grönområden, samhällsservice, arbets- och mötesplatser. Närhet är en viktig komponent i den växande småstaden där det enkla och attraktiva vardagslivet är vägledande.

Befintlig bebyggelsestruktur planeras kompletteras med ny bebyggelse, om möjligt. Respektive bebyggelses befintliga värden och kvalitéer planeras generera ett mervärde till boende- och livsmiljöer i närområdet. Utbyggnad av Fagrabo planeras utifrån tanken om närheten, naturen, friluftslivet. Med olika typer av attraktiva boenden är Fagrabo ett strategiskt viktigt område för långsiktig tillgång till bostäder i småstaden. Centrum förtätas för att fler bostäder och verksamheter ska få plats och bidra till ett mer levande, variationsrikt och trivsamt centrum.

Samutnyttjande och flexibel användning av bebyggelse och offentliga ytor är ledord för att mer ska få plats i en småstad kännetecknad av ”nära till det mesta”.

Hållbar infrastruktur och attraktiva gatumiljöer

Hållbar infrastruktur som både hanterar och möjliggör utveckling viktig för framtida småstaden. För att få attraktiva gatumiljöer bygger krävs en lägre hastighet och en utformning som främjar alla trafikanters säkerhet och positiva upplevelse av att röra sig och vistas i småstaden. Det bör även finnas tydliga stråk för gång och cykel som binder ihop småstaden och gör målpunkter tillgängliga och lätta att hitta till.

Kommunen har som ambition att skapa förutsättningar för hållbara och effektiva transporter i linje med innovativ teknikutveckling. För att uppnå en hållbar infrastruktur krävs det att Vårgårda kommun hänger med i utvecklingen av den tekniska infrastrukturen som på ett stadigt och hållbart sätt kan utveckla småstaden, i samklang med ekosystemet.

Ekosystemet är grunden för välfärd och livskvalité

Ett välfungerande ekosystemet är grunden för utvecklandet av småstaden Vårgårda. Det tillför kvalité till tätortens många och värdefulla grön- och vattenområden. Ekosystemet producerar tjänster som direkt och indirekt bidrar till välbefinnande hos boende, verksamma och besökare.

En välfungerande hållbar småstad har renande vattendrag, grönskande parker, skuggande skogsdungar, variation av odlingsbara ytor och bullerdämpande markvegetation. Från tak och gator till Kyllingsån, Säveån och Nossan ska vattnet lyftas fram och tas tillvara på. Närhet till vattenmiljöer i småstaden är ett viktigt värde för estetik, rekreation och biologisk mångfald.

Gröna miljöer i småstaden präglas av kvalitativ grönska i allt från tak och balkonger, gator och trädgårdar till parker och naturområden.

Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

Småstadens ambition är att vara en fördelaktig plats för små och stora företag att starta upp, utvecklas och etablera sig på. Områden för verksamheter planeras att utvecklas på ett samlat sätt på båda sidor utmed E20 där förutsättningarna finns för näringslivet att ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet.

Vårgårda som landsbygdskommun med starka rötter i jord- och skogsbruk är lokal produktion, förädling och handel av bland annat livsmedel en nyckelfråga.

Centrumaktiva företag ges förutsättning att utvecklas och växa genom att förtäta centrum och bygga attraktiva bottenvåningar. Vårgårda utvecklas därmed även som besöksmål och en plats för besöksnäringen att växa. Ett attraktivt besöksmål uppnås med ett levande centrum, tydliga stråk, attraktiva besöksanläggningar och sköna omgivningar.

FÖP 2040 huvuddrag 

Detaljerad karta för FÖP 2040

Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda kommun - Vårgårda tätort antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 1998. Planen grundar sig i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90, en äldre version av Översiktsplan 2006. Genom aktualitetsprövningen genomförd 2016 bedöms dock planen vara i behov av revidering.

Vårgårda växer och det behöver vi planera för. Därför tar vi nu fram en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort.

Därför en fördjupad översiktsplan

Hösten 2016 gjordes bedömningen att den fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort från 1998 och de delar av Översiktsplan 2006 som behandlar tätorten behöver revideras. Gällande översiktsplan med tillägg och fördjupning finns att läsa här.

Vägledande för samhällsplaneringen är Vårgårda kommuns vision, Den goda kommunen med 13.000 invånare 2027. Arbetet med en fördjupad översiktsplan är ett viktigt verktyg för att nå målen och intentionerna i visionen och dess fyra fokusområden; Hållbar miljö, Attraktivt boende, Utvecklande skola och Konkurrenskraftigt näringsliv. Klicka här för att läsa mer om visionens innehåll.

En fördjupad översiktsplan för småstaden Vårgårda syftar till, att på ett mer detaljerat sätt än i Översiktsplan 2006, avväga de olika intressen som finns i och kring Vårgårda tätort. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planering för en långsiktigt hållbar utveckling där tätortens befintliga och potentiella kvalitéer tas tillvara och utvecklas.

Just nu pågår arbetet med att förbereda inriktningen för den fördjupade översiktsplanen. Det innebär bland annat att definera nyckelfrågor som anses särskilt viktiga och centrala för fortsatt och framtida utveckling av Vårgårda tätort till en småstad. En stor del i detta skede är en bred dialog, öppen för alla som bor, verkar och vistas i Vårgårda tätort.

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för småstaden Vårgårda påbörjades i janurari 2017 efter beslut från kommunstyrelsen och projektet beräknas vara klart mitten av 2019. Det är alltså en lång process där vi idag befinner oss i ett tidigt skede.

Därför dialog

De val som görs i den fördjupade översiktsplanen påverkar dig som bor, verkar och vistas i Vårgårda. Valen påverkar livsmiljöer och har en inverkan på var bebyggelse med bostäder, skolor, verksamheter, handel och så vidare byggs. Men också var gator, parker och torg utvecklas och var mark ska säkerställas att fortsatt vara natur, jord- och skogsbruk. Den övergripande frågan till dig är: Vad är viktigt i utvecklingen av småstaden Vårgårda? Olika sätt att tala om vad du tycker är viktigt i framtidens Vårgårda tätort. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons