PDF
Senast publicerad:

Planprogram Fagrabo

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 planprogram för området Fagrabo. Planprogram för Fagrabo är startskottet för arbetet att bygga och utveckla Vårgårda tätort. Ett avgörande område för ytterligare tillväxt för Vårgårda.

Genom att anta planprogram för Fagrabo markerar politiken i Vårgårda att man avser ge uppdrag att börja med detaljplanering av området och samtidigt arbeta för att stärka friluftslivet för fler användare i framtiden.

Syftet och målsättning

Syftet med planprogrammet för Fagrabo är att fastlägga en inriktning för hur området ska utveckla med bostäder, samhällsservice och långsiktigt hållbar trafikstruktur samt säkerställa och utveckla befintliga värden för friluftsliv och rekreation.

Planprogrammet ska ange riktlinjer för framtagande av nya detaljplaner i området. Samtidigt ska programmet utgöra ett planeringsunderlag till den fördjupade översiktsplaneringen för Vårgårda tätort.

Planområdet

Planområdet omfattar ca 190 hektar och ligger ca 1,5 km nordost om Vårgårda centrum, mellan Fagrabovägen i norr och Västra stambanan i söder, villabebyggelsen norr om Fasangatan och tangerar Tånga hed i söder.

Bakgrund

Fagrabo är en viktig del av Vårgårda tätorts framtid. Här finns värden i form av friluftsliv, rekreation, jordbruk, skogsbruk, värdefulla natur- och kulturmiljöer och besöksnäring. Området används idag av en rad olika föreningar, skolor och allmänheten. På samma gång är Fagrabo också i stort sett den enda utbyggnadsriktningen för Vårgårda tätort. Med prognoser och mål om fler invånare är Fagrabo, förutom en komplettering och förtätning i befintlig bebyggelsestruktur, ett viktigt utvecklingsområde för bostäder, något som anges i kommunens vision Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.

Ett förslag till planprogram togs fram 2004 med bland annat förslag till framtida gatunät och bebyggelsestruktur. Planprogrammet behöver omarbetas och uppdateras till en ny programhandling som kan användas som underlag och stöd inför kommande detaljplaneskeden. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag av Vårgårda kommun att omarbeta det gamla föreslagna planprogrammet från 2004 och ta fram ett nytt planprogram för utvecklingen av Fagrabo. Förslag till Planprogram Fagrabo har arbetats fram under ledning av Samhällsbyggnad/bygg och miljö. Som styrgrupp för projektet har en politisk styrgrupp bestående av presidierna för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet.

Tidiga dialoger hölls i processen

I november 2016 startades arbetet med ett tidigt och inledande samtal. Verksamma och markägare inom planområdet deltog i en första dialogomgång om Fagrabo och dess framtida utveckling. I juni 2017 fördes en andra dialogomgång med verksamma i området. Den tredje dialogomgången genomfördes i februari 2018 som ett informationsmöte inför samrådsskedet för programmet.

Ett samrådsförslag ställdes ut 31 maj-7 september 2018. Där inkom 22 yttranden, bland annat förslag om folkomröstning angående Kesbergsvägen. Efter samrådet forsatte arbetet utifrån inkomna synpunkter vilket innebar vissa ändringar.

Viktiga ändringar efter dialogmöten

  • Kesbergsvägen föreslås bli endast gång- och cykelväg
  • Fler etapper för området - Från tre till tio

De som varit med i dialogomgångarna är markägare inom området samt verksamma föreningar (Vårgårda hembygdsförening, Vårgårda scoutkår, Vårgårda cykelklubb, Alingsås discgolf och OK Kullingshof).


Ladda hem

Vad är ett planprogram?

Innan kommunen startar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Kommunen samråder om planprogrammet med andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör fler detaljplaner för olika delar av det området som planprogrammet har berört. Vårgårda kommun har valt att upprätta ett program för Fagrabo med två syften. Det ena är att ange utgångspunkter och mål för kommande detaljplanering. Det andra är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Synpunkter på ärendet kan lämnas flera gånger under planeringsprocessen: under programsamrådet, vid detaljplanesamrådet och vid granskningen av detaljplaneförslaget.

Ett planprogram upprättas av ansvarig verksamhet hos kommunen, i detta fall Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten i Vårgårda kommun. När ett program utarbetas genomförs vanligtvis ett samråd efter samma regler som gäller för framtagande av en detaljplan. Beslutsformen för programmet är inte reglerad i lag. Det måste dock upprättas en redogörelse för programsamrådet när detta avslutats. Programmet och redogörelsen för programsamrådet bifogas sedan planhandlingarna vid samråd, granskning och antagande av detaljplan. Eventuella avsteg från programmet ska motiveras i planbeskrivningen.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons