PDF
Senast publicerad:

Detaljplanering

Detaljplanen anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga med mera. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.

Detaljplaneprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen prövas ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsens utformning regleras. Kommunen tar alltså ställning till vilken sorts verksamhet som är lämplig på just den platsen som pekats ut. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument vilket innebär att detaljplanen ska följas vid exploatering. Detaljplanen utgör underlag för beslut om bygglov, marklov och rivningslov.

Detaljplaner i Vårgårda

I Vårgårda tätort är all mark reglerad av detaljplaner men det är mindre vanligt ute på landsbygden där endast ett fåtal detaljplaner finns, och då främst i områden med sammanhållen bebyggelse som Östadkulle och Horla. Klicka här för att läsa mer om pågående detaljplaner.

Undrar du om din fastighet berörs av någon detaljplan eller vill du ansöka om planbesked? Kontakta Bygg- och miljöenheten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons