PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Algutstorp – del av Hägrunga 5:2

Laga kraft: 2014-02-25

Planområdet

Planområdet är beläget i södra delen av Vårgårda tätort. Området avgränsas i norr av befintlig småhusbebyggelse utmed Bondevägen. I väster och söder finns utbyggnadsområde för småhus. Österut finns jordbruksmark.

Detaljplanens syfte

  • Säkerställa kvartersmark för förskola genom en ändring av markanvändning i del av nuvarande detaljplan
  • Bredda området med allmän platsmark utmed Skördevägen för att på så sätt få plats med en gångbana jämte körbanan
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons