PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Flaskeberget

Planområdet

Planområdet är beläget strax norr om Vårgårda centrum vid Stockholmsvägen och utgörs av Flaskebergets nordöstra del. Arean är ca 2,5 ha. Området är skogbevuxet förutom den östligaste delen som är ianspråktagen av småskaliga verksamheter.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Flaskeberget är utpekat som prioriterat område för utbyggnad av nya bostäder i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med inslag av ej störande verkamheter, centralt i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som nu befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons