Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2019-03-08

Detaljplan för Förskola Alléparken

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort och begränsas norrut av Hökvägen, söderut av Trastvägen, västerut av Allégatan och österut av en GC-väg och villabebyggelse. Arean är ca 0,6 hektar. Området utgörs av en gräsyta varav ungefär hälften är beväxt med högresta björkar. Den trädbeväxta delen ligger utmed Allégatan.

Bakgrund

Behovet av förskoleplatser i Vårgårda kommun är stort och förväntas växa under kommande år i takt med en ökande befolkning. Bygg- och Miljö har inventerat tänkbara platser för en ny förskola i tätorten och bedömer att det aktuella området är det lämpligaste alternativet.

Syfte

Syftet med planen är att tillskapa fler förskoleplatser centralt i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons