PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Vårgårda norra

Planområdet

Planområdet är beläget i norra delen av Vårgårda tätort, vid Rasta. Det avgränsas av E20 i väster, av länsväg 181 i söder, väg 1971 i norr och gränsen mellan i huvudsak kommunägd respektive privatägd mark i öster. Området utgörs till största delen av åkermark och skogsmark. I sydvästra delen ligger en bensinstation, vägkrogen Rasta och en byggnad med handelslokaler, mm. Arean är ca 30 ha.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Kommunen är i behov av nya områden för verksamhetsetableringar. I samband med arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort har en förstudie tagits fram över potentiella nya verksamhetsområden, vari det aktuella området ingår.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter i direkt anslutning till E20 och Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons