Meddelande

Gul varning. Från i eftermiddag ca 15.00 och vidare under kvällen och under natten mot lördag är det risk för skyfallsliknade regn. Även kraftig åska kan förekomma. Gul varning innebär konsekvenser såsom att trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar, risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas. Prel.19 augusti kl. 15.00 – 20 augusti kl. 06.00. Vi är inne i en mycket varm, fuktig och ostabil luftmassa och från i eftermiddag väntas på många håll regn- och åskskurar som kan ge stora mängder regn på kort tid.

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen: Hol

Kommunen växer, och intresset för att bosätta och etablera sig i Hol ökar. Det behöver vi planera för. Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har därför beslutat att en fördjupad översiktsplan för Hol och delar av väg 1900 med omnejd ska tas fram.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.

De ställningstaganden som görs i den fördjupade översiktsplanen påverkar dig som bor, verkar och vistas i Hol. Bland annat vägleder den i kommande beslut om var bebyggelse såsom bostäder, skolor och annan service tillkommer, var nya gång- och cykelvägar och gemensamma grönytor anläggs. Men också var det ska säkerställas att marken fortsatt förblir naturmark, används för jord- och skogsbruk eller där gemensamma lösningar för klimatanpassning kan ordnas. Den påverkar alltså livsmiljöerna vi rör oss i, och tar ett helhetsgrepp om olika frågor så att utvecklingen blir så hållbar som möjligt när kommunen och Hol växer.

Vad händer nu och hur kan jag vara med och påverka framtiden i Hol?

Under maj och juni 2022 hölls öppna dialogträffar med workshops om Hols utveckling för allmänheten i Hol. Intresset för planen och utvecklingen av Hol var stort, och många engagerade sig i workshoparna. Under hösten 2022 fortsätter dialogarbetet. Därefter kommer resultatet av dialogen tillsammans med övrigt underlag sammanställas och en återkoppling att ske som avslutning på den tidiga medborgardialogen, innan programhandlingen för den fördjupade översiktsplanen kan beslutas av kommunfullmäktige.

Hur ser processen ut?

Att ta fram en fördjupad översiktsplan är en lång process, som delvis styrs av plan- och bygglagen PBL. Vi befinner oss nu i programskedet, som är ett inledande steg där nyckelfrågor, planeringsförutsättningar, planens huvuddrag och konsekvenser identifieras. Bilden nedan visar processen för att ta fram den fördjupade översiktsplanen och vid vilka tillfällen det finns möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i planen.

Du kan läsa mer om planprocessen här.

Planprocess för fördjupad översiktsplan för Hol.

Planprocess för fördjupad översiktsplan för Hol


Information om kommunalt vatten och avlopp (VA)

Gata/VA-enheten har planerat för en utbyggnad av kommunalt dricksvatten och spillvatten på en sträcka mellan Lagmansholm och Hol. Dimensioneringen av ledningarna var baserad på den tidigare tänkta utbyggnaden för 90 bostäder vid Hols kyrka, en utbyggnation som inte kommer att genomföras. När den nuvarande planeringsprocessen med fördjupad översiktsplan och detaljplan för Hol Länk till annan webbplats. har kommit längre fram till slutförande av en detaljplan, så kommer dimensionen för de planerade VA-ledningarna att ses över. Utbyggnad av kommunalt VA förutsätter att det finns ett beslut att gå vidare med en detaljplan i Hol.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons