PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040

Fördjupningen av översiktsplanen visar hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas på lång sikt. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040. Planen antogs av kommunfullmäktige 2023-01-11 och eftersom beslutet inte överklagades vann planen laga kraft 2023-02-08.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.

Denna fördjupning av översiktsplanen ersätter hela gällande Fördjupad del av Översiktsplan för Vårgårda kommun – Vårgårda tätort, antagen 1998, och den kommunomfattande översiktsplanen Översiktsplan 2006 – potential Vårgårda 2006-2015 inom FÖP-områdets gräns. Det innebär alltså att de geografiska inriktningarna i den kommunövergripande översiktsplanen ersätts med förslag till ny mark- och vattenanvändning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons