Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 har 2023-01-11 antagits av kommunfullmäktige i Vårgårda kommun. Beslutet att anta planen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att det kungjorts på kommunens anslagstavla.

Fördjupningen av översiktsplanen visar hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas på lång sikt. Planen är ett viktigt strategiskt dokument som ger vägledning i bland annat detaljplanering och bygglov. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.

Hur ser processen ut?

Processen att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen består av flera steg, och styrs av Plan- och bygglagen. Arbetet påbörjades 2017 och under våren 2021 var planförslaget på samråd. Kommuninvånare, myndigheter och andra berörda fick då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som därefter har bearbetats. 2022 ställdes det reviderade planförslaget ut för granskning, och därefter justerades det utifrån inkomna synpunkter innan planen kan antogs av kommunfullmäktige i januari 2023. Planen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att antagandebeslutet kungjorts, om det inte överklagas.

Planprocess
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons