Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Process för översiktsplan

Det är plan- och bygglagen som reglerar processen för arbetet med översiktsplanen. Det finns flera steg som vi måste utföra medan andra steg är frivilliga.

Utgångsläge

Arbetet med översiktsplanen börjar med att se över den befintliga planen. Är den fortfarande aktuell? Översiktsplanen bör, enligt Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • Kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken.
  • Spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige bör under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.
  • Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet.

Aktualitetsprövning

Om översiktsplanen inte uppfyller dessa punkter bör den ses över och aktualitetprövas.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på vad som ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma om planen är aktuell behövs ett underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. Hela översiktsplanen bedöms, även fördjupningar och tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste den revideras i sin helhet. Om vissa områden i planen bedöms inaktuell eller att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Beslut

När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och regionala samverkansorgan.

Processen - steg för steg

När den befintliga översiktsplanen har bedömts som inaktuell börjar arbetet med att upprätta en ny eller delvis ny översiktsplan. Beroende på planen går man igenom olika faser i framtagandet:

När översiktsplanen vinner laga kraft, tre veckor efter kommunfullmäktige godkänt den, med förutsättning att den inte överklagas, har vi en ny eller nyreviderad översiktsplan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons