PDF
Senast publicerad:

Var med och påverka!

Du kanske tycker att det tar lång tid för kommunen att ta fram en plan? Det är många frågor som ska utredas när i planarbetet och mycket tid läggs på att du som medborgare ska ha möjlighet att vara med och påverka!

Yttranden

Kommunen försöker att ta in så mycket åsikter och kunskap som möjligt från medborgare. Ibland blir ni exempelvis inbjudna till dialogmöten och workshops innan planarbetet formellt har börjat. Sakägare får alltid möjlighet att yttra sig i samråd och granskning.

Överklaga detaljplan

Du kan överklaga kommunens beslut om att anta en detaljplan till mark- och miljödomstolen, MMD. Du kan bara överklaga planen om du är sakägare och om du redan har lämnat in skriftliga synpunkter (i form av ett yttrande) under samrådet eller granskningen. Du är sakägare om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är en granne.

Du kan också överklaga planen om du anser att processen har varit felaktigt genomförd - ett så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt skriftliga överklagande kommunen, som skickar  det vidare till mark- och miljödomstolen.

Överklagande kan ske i flera olika steg. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till MÖD.

Överklaga översiktsplan

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Därför kan du inte överklaga innehållet i en översiktsplan utan en överklagan kan endast göras på följande grunder:

  • Översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt
  • Beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Överklagandet skickas till förvaltningsrätten.

Är den som klagar missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan denne överklaga till högre instans, först kammarrätten och slutligen Regeringsrätten. Om förvaltningsrätten eller kammarrätten upphäver ett antagande av översiktsplanen får domstolens beslut överklagas av kommunen eller dess medlemmar. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons