Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Planprogram för Kyllingsån i Vårgårda

Vårgårda kommun planerar att utveckla området längs Kyllingsån för att skapa en attraktiv vattenmiljö i tätorten för boende och besökare i kommunen.

Planprogam för Kyllingsån Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgångspunkter

 • Att se Kyllingsån som en tillgång och använda sig
  av ån för att förstärka såväl sociala- och ekologiska
  värden längs det blå-gröna stråket.
 • Att förstärka kopplingar och tillgängligheten till och
  över Kyllingsån.
 • Att skapa attraktioner, pedagogiska inslag som
  förklarar och därmed förstärker naturvärden och
  naturupplevelsen.
 • Att ta fram åtgärder som ökar säkerheten kring ån,
  men bibehåller eller förstärker naturvärden.
 • Att synliggöra vattnet som en del av entrémotiven från
  Väg 42 och sydöst.
 • Att förbättra rekreativa kopplingar mot Algutstorp och
  sydöst.

Syfte

Huvudsyftet med programmet är att utveckla och synliggöra de landskapsvärden kring Kyllingsån samt förbättra rekreativa kopplingar mot tätorten i norr och Algutstorp i söder.

Koncept för delområden - Utvecklingsprogram för Kyllingsån - Mareld Landskapsarkitekter AB

Klicka för att se bilden

Området

Området beskrivs och hanteras i fyra delområden som var och en har tydliga egna karaktärer och utvecklingspotential.

 • Kyllingsåns Mader vid Tånga hed
 • Åparken
 • Fridhem och Fridhemsskolan
 • Alguststorp och Ekhagen.

Kyllings mader

Historiska bilder visar att Kyllings mader har vuxit igen de senaste 50-60 åren. Under första hälften av 1900-talet var det en öppen fuktäng och det fanns en badplats vid ån. Nuförtiden är det svårt att ta sig till och över ån. Kyllingsån med järnvägen skapar en otillgänglig barriär mellan Tånga hed, skolområdet och centrala Vårgårda i norr.

Här finns stor potential, dels att överbrygga barriären och knyta ihop viktiga delar i Vårgårda, dels att återskapa Maden med stora ekologiska och upplevelsemässiga värden.

Till exempel kan röjning av maden med återskapad vattenspegel locka fler fåglar till området (som samtidigt drar in mer folk) och där finns möjlighet att skapa en leksträcka till öring bredvid Villeroy och Bosch fabriken.

Åparken

Med det vi kallar Åparken avses parkområdet mellan Ågatan och Fridhemsgatan. Här finns stora öppna gräsytor, asfaltstråk och lite lekutrustning. Tack vare flera korsande gång- och cykelvägar, lekmiljön samt intilliggande villor, används parken redan i dag.

Parken har i dag lite innehåll och svaga kvaliteter. Områdets centrala läge i Vårgårda och närheten till centrum motiverar förstärkt innehåll och ökat antal besökare. Parken skulle kunna anta en större roll som utflyktsmål för stor del av Vårgårda.

Kyllingsån ligger dold mellan träd och buskar och skulle kunna framhävas bättre samt ges en mer central roll i den framtida parken. Därav arbetsnamnet Å-parken.

Fridhemsskolan

Området sydväst om Fridhemskolan har få användare idag. Det är en öppen gräsyta som avgränsas av Kyllingsån, väg 42 och villaområdet. Platsen skulle kunna användas pedagogiskt av den intilliggande skolan och förskolor.

Gräsytan är tillräckligt stort att skapa ett LOD-system som kan hantera dagvattnet från bostäder och gator till öst. Detta skulle ha båda ett praktisk och ett pedagogisk syfte.

Kyllingsån och parken kan synliggöras mer mot väg 42. Här finns möjligheter att skapa dammar och vattenytor för ökad biologisk mångfald samt hantering av höga flöden.

Algutstorp

Mötet med Vårgårda från väg 42 och Borås är en viktig entrésekvens. Efter Algutstorps kyrka öppnar sig landskapet med Säveån till vänster och synlig bebyggelse i norr.

Kulturmiljön vid kyrkan, hållplatsen, badplatsen vid Säveån samt infarten till Vårgårda är en komplicerad och inte helt fungerade trafikmiljö. Säkerheten är undermålig och här behövs strukturella förändringar samt en sammanhållande landskapsarkitektur. Platsen kan även vara lämplig för välkomnande turistinformation.

De öppna fälten har utvecklingsbara park och landskapskvalitéer och det finns möjlighet att knyta samman rekreativa stråk.

Trygghet och säkerhet vid Kyllingsån

Kyllingsån ligger dold och haren brant och otrygg åkant.

Kyllingsån ligger dold och har en brant och otrygg åkant.

I tätbebyggda delar och i parken synliggörs ån med flacka, säkra stränder mot parksidan, men med bibehållna ekologiska kvalitér.

I tätbebyggda delar och i parken synliggörs ån med flacka, säkra stränder mot parksidan, men med bibehållna ekologiska kvalitér.

Bro över Kyllings mader

Genom att koppla Tånga hed mot nordväst, skolområdet och centrala Vårgårda stärks Tånga hed som målpunkt för såväl skolbarn som övriga invånare. Kopplingarna blir också starka för det nya bostadsområdet vid Fagrabo som kommunen planerar.

Med den nya bron över järnvägen och maden ges platsen ett identitetsskapande arkitektoniskt objekt med multifunktion; fysisk koppling, utsiktsplatser, naturpedagogik, naturupplevelse. Genom att ’restaurera’ maden återskapas ekologiska värden med tillhörande naturpedagogik och upplevelser.

Bro över Kylingsån mader illustration

Förutom en tydlig och bekväm koppling mellan Tånga Hed och skolområdet, kan bron bli ett arkitektoniskt landmärke och en upplevelse i sig. Tillsammans med en varsam restaurering av våtmarken blir det ett besöksmål i klass med etablerade Naturrum.

En luftig och spänstig konstruktion med multifunktionalitet spänner från Kesberget, över järnvägen, genom trädkronorna över madern och landar mjukt vid huvudentrén på Tånga Hed.

Integrerade informationsplatser levererar naturpedagogik och guidar besökare till övriga målpunkter och aktiviteter.

Bredden bör vara sådan att den fungerar bra även som cykelväg, och vid informationsplattformarna breddas bron så att större sällskap kan samlas.

Plaskdamm i Åparken

Parken behöver utvecklas ur flera aspekter. Rumsligheten förbättras med sydvända bryn som buffert mot befintliga villor. Entrésekvenserna stärks med skötselextensiva woodlands. Nya kopplingar och broar öppnar för nya flöden och integrerar parken i omgivande bebyggelse. Viktigast av allt blir att synliggöra Kyllingsån som centraltema och se till att den hamnar mitt i parken.

Innehållet stärks genom att den centralt belägna lekplatsen uppgraderas till en utflyktslekplats med Kyllingsån och plaskdamm som tema. En paviljong kan innehålla grundläggande faciliteter som WC, skötbord och med möjlighet till enkelt glasscafé på sommaren. Plaskdammen görs badbar och grund med en strand på parksidan och mer naturlik situation på sydstranden. 

Åparken med flera olika delar för rekreation

Parken kan även utgöra målpunkt för Vårgårdas skolor med naturpedagogik och Kyllingsån som tema. Vackra planteringar, tillgängliga sittplatser samt friytor för sol, lek och spel, gör parken till målpunkt för alla generationer.

Plaskdammen ligger mitt i parken och synliggör Kyllingsån med en strand och vattenspegel. Västra sidan är mer anlagd med lek medan östra sidan är mer av en naturlig strandkant med träd, stenar och växter.

Den flacka stranden och den mer synliga ån, ökar säkerheten då det krävs mer för ett barn att vada ut till djupare vatten och det blir lättare för vuxna att hålla uppsikt. Under badsäsongen är flödet i ån lugnare och vattenståndet lägre.

Fridhemskolan

Vid Fridhemsskolan blir naturpedagogiken ett genomgående tema. Kyllingsån görs tillgänglig och kopplingar mellan skolan och ån förbättras. Bryggdäck och vistelseytor ordnas vid ån och mellanliggande parkmiljön aktiveras med bl a fruktträd och odlingsmöjligheter för både skolan och närboende.

Dagvatten från tak och gator i intilliggande bostadsområden kan synliggöras med öppna lösningar för rening, fördröjning och ökad biologisk mångfald. Förutom tekniska och miljömässiga fördelar kan de även användas i pedagogiken och som vackra parkelement.

Fridhemskolan

På den låglänta fältet i sydväst anläggs öppna dammar dit Kyllingsån kan bredda. De kan användas för dagvattenhantering samt bromsa/bredda ån vid höga flöden. Naturvärden stärks med bla ökat fågel- och insektsliv.Vattenblänket blir dessutom synligt för passerande trafik på Väg 42.

Vid dammen kan man ordna sittplatser med picknick bord och grillplatser, samt nya gång- och cykelanslutningar mot Algutstorp.

Förstärkta planteringar med träd, fruktträd och bryn ger ökad biologisk mångfald, rumslighet och parkkvalitéer.

Nya öppna vattenspeglar och diken skapar vackra vyer, förstärker naturvärden, ger spännande lekmiljöer samt länkar samman biotoper. Artrika planteringar med nya träd och bryn ger rumslighet, upplevelse och biologisk mångfald. Naturlika planteringar, ängar och fält ger en växtlighet med låg skötselintensitet.

Algutstorp

Algutstorp och Väg 42 är en av Vårgårdas viktigaste entréer med passerade trafik från Borås och E20. Det är här man får en första visuell kontakt med den samlade bebyggelsen och Vårgårda tätort.

Vid Algutstorps kyrka skapas en tydligare trafikanordning med ny infart, informations- och rastplats, pendel- och besöksparkering samt gångtunnel vid busshållplatsen. Det blir en vacker, tydlig och välordnad entré till Vårgårda.

Algutstorp

Gång- och cykelvägar kopplar samman det nya rekreationsstråket längs Kyllingsån och utvecklingsområdet i norr, med befintliga stråk mot Ekhagen och Hägrunda.

Säkerheten förbättras med flyttad infart, separerat och kontinuerligt cykelstråk samt gångtunnel mellan hållplatserna och mot rastplatsen vid Säveån.

För att göra kopplingen mellan Kyllingsån och Algutstorp så trivsam som möjligt stärks rumsligheten med modellering av marken, uppbyggnad av vallar samt nya planteringar med artrika bryn och olika träd. Detta ger lä och minskat buller från trafik på väg 42. En glänta ger parkkvaliteter och aktivitetsytor för intilliggande bostäder.

Betande djur blir trevligt inslag samt sköter öppna ytor. Planteringar görs naturlika med lägsta skötselnivå.

Vårgårdas södra entré

Algutstorps rastplats kan bli en del av en vacker och värdig entré till Vårgårda. I sitt strategiska läge kan den fylla många funktioner som rastplats (även för trafik på E20), informationsplats, badplats samt besöksplats för kulturmiljön eller aktiviteter i den intilliggande kyrkan. Dessutom är det en busshållplats med frekvent trafik.

En ny tydlig avfart med cirkulation ordnar upp trafiksituationen och sänker hastigheten på Väg 42. En liten flyttning skapar mer plats för parkering, busshållplatser och informationsplats. Terrängen medger en luftig och inbjudande gångtunnel i samma läge som befintlig busshållplats. Tunneln skulle länka parkeringsytorna med Säveån och den gamla badplatsen viken kan användas både som bad- och rastplats. Gående från busshållplatsen kan passera planskilt, tryggt och säkert på en relativt högtrafikerad landsväg.

Vårgårdas södra entré

Synpunkter på planprogrammet lämnas skriftligen via e-post eller post senast 1 mars 2019.

Vårgårda kommun
Samhällsbyggnad
447 80 Vårgårda

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons