Fridhemskolan

PDF
Senast publicerad: 2018-08-13

Så arbetar vi

Nobelmiddag på Fridhemskolan Foto: Anton Högsander, Alingsås Tidning ©

Skolans ledord är Leva- Leka - Lära. Vi tror att alla barn kan lyckas utifrån sina förutsättningar. För att nå dit använder vi positiv förstärkning och ser varje elevs möjlighet. Genom uppföljningar av elevernas resultat följer vi deras kunskapsutveckling.

Genom tydliga mål och konkretiserade arbetssätt försöker vi skapa en begriplig verksamhet. Vi försöker få eleverna delaktiga i planering för att öka deras ansvar för den egna utbildningen. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen och vi jobbar vi med läsning i alla åldrar. 

Varje termin hålls ett utvecklingssamtal och en gång per läsår skrivs en framåtsyftande individuell utvecklingsplan i åk 1-5. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram för att elever ska nå målen. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.

Undervisningssätten varieras beroende på arbetsområde och årskurs. Med ökad ålder ges eleverna ökat ansvar och inflytande. Vårt långsiktiga mål är att utveckla förmågorna hos eleverna så de ges möjlighet att bli medskapare i morgondagens samhälle. Fritidshemmet kompletterar skolans lärande men ger också utrymme för fri lek och nedvarvning.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Vi arbetar för att klasserna ska lära känna varandra. Vi är olika men alla är lika värda. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och för att alla ska känna sig respekterade. Planerna utvärderas varje läsår. Både fritidshemmet och skolan är delaktiga i arbetet.

Ordningsregler

Var mot andra som du själv vill bli bemött. Eftersträva att göra gott för andra. Det är grunden i våra ordningsregler. I klasser och på elevrådet pratar vi regelbundet om våra ordningsregler och i början av varje läsår skickas de hem för kännedom.

Leksaker, t ex fidget spinner får inte användas under lektionstid. I de fall den kan vara ett hjälpmedel för eleven bestäms det enligt elevhälsans rutiner. Skolan ansvarar ej för personliga tillhörigheter som tas med till skolan.

Enhetens mål

Höga kunskapsresultat

 • synliggöra och medvetandegöra målen på elevnivå
 • bedöma – utveckla kompetens tillsammans i kollegiet

Arbetsro och trivsel i alla klasser.

 • samtal och aktiviteter i klassen
 • faddrar
 • tema om sociala medier/allas lika värde

Ökad läskunnighet och förmåga att skriva och läsa olika typer av texter.

Öka begreppskunskapen.

 • läsning och bearbetning av skönlitteratur och faktatexter
 • läshastighetsträning
 • Elsaplanen

4 -6 Metodval: Läsande klass/Nya språket lyfter/ Simsalabin

 • Tyst – och högläsning på fritids

Samverkan med hemmet

 • bjuda in föräldrar till temakväll

Kollegiala samtal

 • förstelärarna leder vid fyra tillfällen under hösten samtal på skolan.

Fokus på ämnen på konferenstid

 • skapa röd tråd och gemensam syn på upplägg och bedömning

Skugga varandra

 • under klassrumsarbetet och ge feedback

Ökad samverkan mellan fritids och skola

 • gemensamma morgonmöten en gång/vecka underlättar samarbetet
 • sammanhållen planeringstid för fritids med möjlighet att träffa lärare och specialpedagog

Fritids

 • Mål trivsel och gemenskap i gruppen
 • Blandade grupper med Jordgubbs- och Hjortronelever
 • Stärka språket genom högläsning på Hjortronet och Jordgubben
 • Stimulera läsning genom boklån och skapa tillfällen för tystläsning.
Leksaker, t ex fidget spinner får inte användas under lektionstid. I de fall den kan vara ett hjälpmedel för eleven bestäms det enligt elevhälsans rutiner. Skolan ansvarar ej för personliga tillhörigheter som tas med till skolan.
Specialkost – du ansvarar som vårdnadshavare för att anmäla om specialkost via kommunens hemsida. Om ditt barn är sjukt ansvarar du också för att avanmäla kosten (varje dag) på telefon 600 900.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons