Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-06-29

Så arbetar vi

Skolans ledord är Leva- Leka - Lära. Vi tror att alla barn kan lyckas utifrån sina förutsättningar. För att nå dit använder vi positiv förstärkning och ser varje elevs möjlighet. Genom uppföljningar av elevernas resultat följer vi deras kunskapsutveckling.

Genom tydliga mål och konkretiserade arbetssätt försöker vi skapa en begriplig verksamhet. Vi försöker få eleverna delaktiga i planering för att öka deras ansvar för den egna utbildningen. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen och vi jobbar vi med läsning i alla åldrar. 

Varje termin hålls ett utvecklingssamtal och en gång per läsår skrivs en framåtsyftande individuell utvecklingsplan i åk 1-5. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram för att elever ska nå målen. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.

Undervisningssätten varieras beroende på arbetsområde och årskurs. Med ökad ålder ges eleverna ökat ansvar och inflytande. Vårt långsiktiga mål är att utveckla förmågorna hos eleverna så de ges möjlighet att bli medskapare i morgondagens samhälle. Fritidshemmet kompletterar skolans lärande men ger också utrymme för fri lek och nedvarvning.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Vi arbetar för att klasserna ska lära känna varandra. Vi är olika men alla är lika värda. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och för att alla ska känna sig respekterade. Planerna utvärderas varje läsår. Både fritidshemmet och skolan är delaktiga i arbetet.

Ordningsregler

Var mot andra som du själv vill bli bemött. Eftersträva att göra gott för andra. Det är grunden i våra ordningsregler. I klasser och på elevrådet pratar vi regelbundet om våra ordningsregler och i början av varje läsår skickas de hem för kännedom.

Leksaker, t ex fidget spinner får inte användas under lektionstid. I de fall den kan vara ett hjälpmedel för eleven bestäms det enligt elevhälsans rutiner. Skolan ansvarar ej för personliga tillhörigheter som tas med till skolan.

Enhetens mål

- ”Se varandra”

Vi hälsar på varandra och på alla elever! Alla yrkesgrupper med i detta.

- ”Alla elever är allas”

Alla hälsar på och pratar med alla elever! Sätt dig med andra elever, och prata med dem. Vi visar alla elever intresse Man förebygger genom att skapa tillit och förtroende mellan elever och personal.

Gemensamma aktivitetsdagar är dagar då vi har chans att se alla elever och svetsa samman skolan.

Respektfullt bemötande – påminna och uppmuntra kollegor till bra bemötande – tillsammans bygger vi en sådan atmosfär.

Elevens val – blandade grupper så man har elever ur olika klasser och lär känna dem.

- Språkbruket - vi vill utveckla en nivå på språket på skolan, i ord och attityder, som visar att vi möter varandra med respekt och att vi vill varandra väl. Vi jobbar särskilt med detta under höstterminen 2019.

- God trygghet och studiero i klasserna

Leksaker, t ex fidget spinner får inte användas under lektionstid. I de fall den kan vara ett hjälpmedel för eleven bestäms det enligt elevhälsans rutiner. Skolan ansvarar ej för personliga tillhörigheter som tas med till skolan.
Specialkost – du ansvarar som vårdnadshavare för att anmäla om specialkost via kommunens hemsida. Om ditt barn är sjukt ansvarar du också för att avanmäla kosten (varje dag) på telefon 600 900.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons