Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Särskola - Vårgårda

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada.

En intellektuell funktionsnedsättning innebär svårighet att möta omgivningens krav på hur jämnåriga förväntas fungera i vardagssituationer.

Om eleven blir erbjuden plats i obligatoriska grundsärskolan kan hen välja mellan individintegrerad på grundskola eller klassplacerad skolgång i grundsärskolan. Att gå individintegrerad innebär att man går i en grundskoleklass, men läser enligt särskolans kursplan.

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan är en obligatorisk skolform vilket betyder att eleverna har skolplikt.

Grundsärskolan har nio årskurser som delas in i lågstadium årskurs 1-3, mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9. Grundsärskolan har ingen förskoleklass. För elever som ska börja förskoleklass görs en individanpassad lösning för att möta elevens behov och eleven kan ges möjlighet att börja grundsärskolan på prov.

Grundsärskolan har två inriktningar och eleverna följer grundsärskolans läroplan och kursplaner (Lgrsär22). Kursplanerna är anpassade för de elever som går på grundsärskolan, framförallt de teoretiska delarna. Elever som läser inrikting mot ämnen läser samma ämnen som i grundskolan förutom språkval. För de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen finns inriktingen mot ämnesområden. Undervisningen utgår från ämnesområdena kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik,vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet. En elev kan också läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Efter avslutade studier kan eleven läsa vidare på gymnasiesärskolan.

När beslut fattas om att en elev ska tas emot i särskolan beslutas också om vilken kursplan (inriktning mot ämnen eller inriktning mot ämnesområden) eleven ska följa.

Ur Skollagen Kap 7 § 5

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de är har en intellektuell funktionsnedsättning ska tas emot i grundsärskolan.

Ur Skollagen Kap 29 § 8

Omfattar barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning det gäller även dem som har fått betydande och bestående begåvningsmässig intellektuell funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Ur Skollagen Kap 18 § 4

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

För bedömning av barnets behörighet till särskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning.

  • Den psykologiska utredningen ska avgöra om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Den medicinska utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter
  • Den pedagogiska utredningen ska avgöra om barnet har förutsättningar att nå kunskaper i grundskolan
  • Den sociala utredningen syftar till att komplettera underlaget och visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan som påverkar möjligheten att läsa och klara skolarbetet
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons