Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad: 2016-09-29

Likabehandlingsplan

​Plan mot kränkande behandling, diskreminering och trakasserier.

​Inledning

Mobbning och annan kränkande behandling är inte ett problem avgränsat till barns skolmiljö. Det förekommer även på vuxnas arbetsplatser och därmed i vuxenutbildningen. Det är angeläget att vara vaksam och arbeta förebyggande. Alla inom sektorn Lärande och Omsorg tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Rektor har huvudansvaret för att informera personal och elever om lagens innebörd och om skolans rutiner. All personal har ansvar för att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling och för att följa gällande rutiner. Som en bilaga till denna handlingsplan bifogas en lista på definitioner av olika begrepp inom området.

Arbete med att upptäcka och åtgärda kränkande behandling, diskreminering och andra trakasserier

 • Lyhördhet hos personalen ska finnas för orsaker till frånvaro, nedstämdhet, ensamhet, försämrade studieresultat eller studieavbrott.
 • All personal har ansvar för att medverka vid utredning av diskriminering och annan kränkande behandling och att följa gällande rutiner.
 • Alla som tror sig ha upptäckt diskriminering eller kränkning kan anmäla detta till rektor eller annan personal. Alla anmälda misstankar om kränkning måste utredas utan dröjsmål. Först efter utredning får det uteslutas att det inte handlade om diskriminering eller kränkning.
 • Förvaltningens gemensamma mall för utredning och dokumentation används vid utredningar. Pågående ärenden förvaras på rektorsexpeditionen på skyddad plats men tillgänglig för all personal. Avslutade ärenden arkiveras på skolans expedition.

Kränkning elev - elev

Vid misstanke från personal eller elever om kränkande behandling:

1. Läraren med bäst relation till eleven genomför ett samtal med eleven.

2. Rektor informeras av läraren och inleder vid behov en utredning.

3. En plan för det fortsatta arbetet läggs upp av rektor i samverkan med lärare. Om det är nödvändigt anlitas extern hjälp.

4. Samtal genomförs med berörda elever, var för sig samt tillsammans. Samtalen dokumenteras av den som leder samtalet.

5. Eventuella åtgärder vidtas utifrån handlingsplanen. Förhållanden kan komma fram som ger anledning till polisanmälan, avstängning från utbildningen, etc.

6. Uppföljningssamtal hålls av rektor i samverkan med lärare.

Kränkning personal - elev

Vid misstanke om att personal utsatt elev för kränkning, trakasserier eller diskriminering meddelas rektor.

1. Rektor genomför samtal med berörd elev och därefter med personal.

2. Rektor upprättar (med eventuellt stöd av personalenheten) en handlingsplan för situationen.

3. Eventuella åtgärder utifrån handlingsplan vidtas.

4. Uppföljningssamtal hålls av rektor.

Kränkning elev - personal

Vid misstanke om att personal blivit utsatt för kränkning, trakasserier eller diskriminering av elev meddelas rektor.

1. Rektor genomför samtal med berörd personal och därefter med elev.

2. Rektor upprättar (med eventuellt stöd av personalenheten) en handlingsplan för situationen.

3. Eventuella åtgärder utifrån handlingsplan vidtas. Det kan till exempel handla om att företagshälsovården kopplas in.

4. Uppföljningssamtal hålls av rektor.

I samband med händelser ansvarar inblandade klassers lärare för att vid behov diskutera händelsen, koppling till värdegrund samt plan mot kränkande behandling.

Handlingsplan

Förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Varje år utvärderas det gångna årets arbete. Handlingsplanen och de aktuella målen utvärderas och revideras vid behov. Det årliga arbetet med utvärdering och revidering fungerar som repetition och inlärning.

Kartläggning av arbetet 14/15
Planen genomarbetades mycket gediget under våren 2014 av en mindre arbetsgrupp besående av rektor och lärare. Planen togs därefter upp på APT för synpunkter från all personal. Därefter reviderades förslaget och planen började gälla from 3/8. Planen har kommunicerats på alla uppstarter med elever, samt finns väl synlig på anslagstavlor i skolan.

Analys av arbetet 14/15
Arbetet med att upprätta en ny plan i den nya organisationen har lett till att planen i större utsträckning har kommunicerats till eleverna och därmed gjorts mer känd. På elevenkätens förfrågningar svarar endast någon enstaka elev att den känt sig kränkt. Det är också dessa signaler som framkommit då läget analyserats  med hjälp av lärarna inom vuxenutbildningen.

Åtgärder läsåret 15/16 utifrån analys

 • Denna plan skall även i fortsättningen anslås på utbildningens hemsida.
 • Elever informeras om innehållet i likabehandlingsplanen i samband med information vid kursstarter, vilket fallit ut väl.
 • Planen tas upp vid uppstartskonferens med all personal 18/8.

Målet för läsåret 16/17 utifrån analys

Att planen synliggörs i verksamheten:

 • Fortsätta den struktur för hur vi informerar om planen och i vilka forum den görs tillgänglig.
 • Att systematisera det förebyggande arbetet enligt nedan:
  • En arbetsgrupp utses som reviderar föregående års plan. I samband med detta aktualiseras frågan med all personal på arbetsplatsträff. All personal ges möjligheter att ge synpunkter om planen.
  • SFI: Samtal/diskussion på lektionstid, fr a i studieväg 2 och 3, samt då situationer uppstår där det är befogat.
  • Gymnasie/gruv: information i samband med kursstarter.
  • Särskild utbildning för vuxna: ansvarig pedagog ansvarar för att göra informationen tillgänglig för eleverna.
  • Planen anslås i sin helhet på hemsida.
  • En plan i punktform på lättläst svenska görs tillgänglig för elever.
 • Utvärdering och revidering av handlingsplanen läggs in i årshjulet för vuxenutbildningen.


Hur vet vi att målet är uppnått?

 • Personalen upplever att det finns fungerande rutiner för att revidera och introducera planen för elever.
 • Eleverna har kännedom om att planen finns och om var de kan hitta den.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering av arbete och resultat samt revidering av handlingsplan och mål görs varje år i maj-juni i samband med elevenkäten. Planen lyfts på APT i augusti och revideras/fastställs. Eleverna görs delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och annan diskriminering genom att frågan lyfts både höst- och vårtermin på vuxenutbildningens skolkonferens, där elevrepresentanter medverkar. 

Beslutad på APT: 150903

Beslutad av rektor: 150928

Bilaga

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons