Gå till innehåll

Kommunfullmäktige 13 mars

Den 13 mars är det dags för nästa sammanträde för kommunfullmäktige. Sammanträdet fortsätter hållas i restaurang Kastanjen i Kullingshemmet när Kulturen byggs om. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem. Du har som vanligt möjlighet att följa sammanträdet via stream. Länk till sammanträdet finns här.

Sammanträdet är onsdag 13 mars 2024, klockan 18.30 i Kastanjen Kullingshemmet, Kullingsleden 1 , Vårgårda.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

 • Svar på medborgarförslag - Fritidskort för unga
 • Svar på medborgarförslag - Höjt vägbidrag
 • Interpellation angående skolbibliotek
 • Allmänpolitisk debatt om budgetförutsättningar 2025-2027

Kl. 17.30 är det öppet hus. Passa på att träffa dina politiker och diskutera
aktuella frågor innan sammanträdet!

Klockan 18.00, innan sammanträdet informerar förvaltningen om planeringen för ett nytt äldreboende. Är du intresserad är detta ett bra tillfälle att lyssna på var arbetet är just nu.

Svar på medborgarförslag - Fritidskort för unga

Medborgarförslag har inkommit från fyra förslagsställare angående fritidskort för unga i Vårgårda kommun. Det föreslås att kommunen
erbjuder fritidskort för ungdomar från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet.

Förslagsställarna hänvisar till att många kommuner erbjuder fritidskort för ungdomar vilket gör att sysselsättningen hos unga ökar på så sätt att de exempelvis lättare kan ta sig till vänner som bor långt bort. Det föreslås att kommunen erbjuder ungdomar att köpa fritidskortet till en
subventionerad summa på 50–100 kr. Förslagsställarna föreslår att
kommunen sätter upp en anmälan på hemsidan var de ungdomar som önskar köpa fritidskortet kan skriva upp sig innan korten beställs, på så sätt läggs det inte pengar på kort som inte kommer nyttjas.

Kostnaden som förslaget innebär ryms inte inom befintlig budgetram, därför anser förvaltningen att förslaget bör avslås. Varje budgetberedning kan, om de så önskar, arbeta in kostnaden i kommande budgetar.

Svar på medborgarförslag - Höjt vägbidrag

Medborgarförslag har inkommit från en förslagsställare angående en höjning av kommunala bidrag till enskilda vägar.

Det är frivilligt för kommuner att ge bidrag till de som sköter enskilda vägar (privatpersoner, samfälligheter, vägföreningar). Förutom bidrag från kommunen har staten, via Trafikverket, ett bidragssystem som väghållare till enskilda vägar kan ta del av. I Vårgårda får man automatiskt ett bidrag om Trafikverket har beslutat om bidrag, men man kan även vara bidragsberättigad även om man inte erhåller något statligt bidrag.

Kommunen har reglerat rätten till bidrag i Regler för driftsbidrag för enskilda vägar, och ersättningen är 1,15 kr per meter. Kommunens totala kostnad uppgår till ca 1 miljon kr varav enbart 35 000 kr berör de vägar som enbart får kommunalt, och inte statligt bidrag.

Förslaget, att höja bidragsnivån, är möjlig att genomföra, men saknar finansiering i nuvarande budget. Bidraget är inte tänkt att täcka faktiska kostnader.

Interpellation angående skolbibliotek

Tony Willner (S) har inkommit med interpellation ställd till
utbildningsutskottets ordförande Annelie Hastig (M) med följande lydelse:

Skolminister Lotta Edholm (L) har lyft att Sverige befinner sig i läskris,
vilket vi även kan se här på hemmaplan. En del i regeringens förslag att
komma till rätta med detta är en ny lag som ska börja gälla inför
höstterminen 2025. Lagen säger att då ska alla skolor ha bemannade
skolbibliotek. Enligt Edholm har ett väl fungerande skolbibliotek med
skolbibliotekarier en stor effekt på läsandet (SVT nyheter 22 sept. 2023).

Utifrån de fina erfarenheter vi fick till oss efter studieresan till Åland, där
skolbibliotek var en naturlig och viktig del i elevernas vardag, skulle jag
vilja fråga om vi kommer få se någon politisk satsning på skolbibliotek i
närtid, kanske redan innan lagen träder i kraft? För genom att vänta in lagen kommer vi att missa ytterligare årskullar av barn som inte får det de redan nu har rätt till.

Kommer Alliansen redan nu att tillskjuta pengar öronmärkta för att påbörja arbetet med att anställa skolbibliotekarie och inrätta skolbibliotek?

Tony Willner (S) undrar alltså:

 1. Vad kommer du som utskottets ordförande att göra för att våra elever
  verkligen får tillgång till skolbibliotek som ska användas i undervisningen och som eleverna redan idag har rätt till enligt skollagen?
 2. Hur kommer du att säkerställa att det finns en långsiktig plan för att
  skolbiblioteken ska kunna arbeta läsfrämjande och språkutvecklande?
 3. Är detta något du tänker att Vårgårda behöver satsa på redan nu, eller har vi råd att vänta tills det blir skarpt läge höstterminen 2025?
 4. Hur ser vi till att alla goda erfarenheter och metoder vi fått med oss från
  projektet ”Lust att Läsa” och studiebesöket på Åland inte bara blir ett
  tomtebloss nu när statsbidraget är slut och insatserna ska rymmas inom ordinarie budget?

Allmänpolitisk debatt om budgetförutsättningar 2025-2027

Hur skapar vi förutsättningar för ett gott liv för alla Vårgårdabor?

Varje parti får fem minuter inledningsanförande, ordningen lottas, därefter lämnas ordet fritt för inlägg på max tre minuter.

Streama fullmäktige

Använd webbläsaren Chrome i första hand. Annars fungerar även Internet Edge. Tyvärr stöds inte videoformatet i Internet Explorer.

Har du problem att följa sändningen här från vargarda.se så kan du gå direkt till Youtubekanalen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-12
Senast uppdaterad: 2024-03-12
Sidansvarig: Pontus Lilja