Gå till innehåll

Summering av kommunfullmäktige 13 mars 2024

Här följer en kort summering om viktiga beslut och ärenden från det senaste kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars. På mötet behandlades flera betydelsefulla frågor, vilka berörde områden som fritidskort för unga, vägbidrag och skolbiblioteksutveckling. Dessa ärenden, och deras konsekvenser, handlade i stort om prioriteringar och budgetramar inom kommunen.

Medborgarförslag om fritidskort till unga

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå ett medborgarförslag om att införa fritidskort för unga i Vårgårda kommun. Förslaget skulle erbjuda ungdomar från årskurs 7 till gymnasiet möjlighet att ta del av reseutbudet i Västra Götaland. Trots stöd från några ledamöter förespråkade kommunstyrelsen att förslaget avslås på grund av kostnadsöverskridelse inom befintlig budgetram. Beslutet fattades med 31 ja-röster mot 7 nej-röster i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag om höjda vägbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå ett medborgarförslag om att höja det kommunala bidraget till enskilda vägar i Vårgårda kommun. Förslaget syftade till att öka bidragsnivån för att främja hållbar landsbygdsutveckling. Trots att höjningen var tekniskt genomförbar saknades finansiering inom den nuvarande budgeten. Kommunstyrelsen föreslog att förslaget avslås, vilket godkändes i kommunfullmäktige.

Interpellation angående skolbibliotek

I en interpellation om skolbibliotek av Tony Willner (S) adresseras den pågående läskrisen i Sverige och betydelsen av att införa bemannade skolbibliotek för att främja läsning och språkutveckling. Willner uttrycker en oro för att invänta den nya lagen som kräver skolbibliotek på alla skolor, istället för att agera omedelbart.

Annelie Hastig (M), ordförande för utbildningsutskottet, svarar på interpellationen att främjande av läsning är en prioriterad fråga. Hastig framhåller betydelsen av fysiska böcker och meddelar att en bokbuss snart kommer att införas i Vårgårda för att stödja läsfrämjande insatser.

Hastig avser att arbeta för långsiktig finansiering och säkerställa att skolbiblioteken kan arbeta effektivt för att främja läsning och språkutveckling. Hon understryker också vikten av att inte vänta på framtida lagstiftning utan att agera nu för att möta behoven hos eleverna. Slutligen, Hastig betonar att erfarenheter och metoder från tidigare projekt, som "Lust att Läsa", kommer att fortsätta och integreras i det pågående arbetet för att främja läsning och skrivning i Vårgårda kommun.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-25
Senast uppdaterad: 2024-03-25
Sidansvarig: Pontus Lilja