Gå till innehåll

Kommunfullmäktige 10 april

Den 10 april är det dags för sammanträde för kommunfullmäktige. Sammanträdet fortsätter hållas i restaurang Kastanjen i Kullingshemmet när Kulturen byggs om. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem. Du har som vanligt möjlighet att följa sammanträdet via stream. Länk till sammanträdet finns här.

Sammanträdet är onsdag 10 april 2024, klockan 18.30 i Kastanjen Kullingshemmet, Kullingsleden 1 , Vårgårda.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2023
  • Cykelplan

Kl. 17.30 är det öppet hus. Passa på att träffa dina politiker och diskutera
aktuella frågor innan sammanträdet!

Kom till Kastanjen redan 18.00 till information om
EU-val!

Klockan 18.00, innan sammanträdet, informerar Europa direkt om kommande EU-val den 9 juni 2024. Varför är det viktigt att rösta och hur påverkar det dig? Se särskild information om det.

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2023

Årsredovisningen för Vårgårda kommun för 2023 är nu tillgänglig och ger en bild av kommunens ekonomiska läge och prestationer under året. Här är en kort sammanfattning:

Koncernens totala resultat för 2023 var 6,4 miljoner kronor, jämfört från föregående år, 37,3 miljoner kronor. Detta beror främst på inflation, högre räntor och ökade pensionskostnader.

Kommunens eget resultat var 6,1 miljoner kronor, lägre än det budgeterade resultatet på 9,6 miljoner kronor.

Kommunens förvaltning och politisk verksamhet redovisar ett underskott på 19 miljoner kronor. Största avvikelserna från budget återfinns inom vård och omsorg samt förskola/grundskola. Ökad personalkostnad och fler hemtjänsttimmar bidrar till underskottet inom vård och omsorg medan köp av verksamhet och högre personalkostnader förklarar underskottet inom förskola/grundskola.

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott på 3 miljoner kronor, främst på grund av ej färdigställda flerårsprojekt. Nettoinvesteringarna uppgår till 106,4 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeten inklusive ombudgeteringar med 82 miljoner kronor.

Cykelplan

Kommunfullmäktige i Vårgårda antog år 2017 en cykelstrategi utarbetad av en politisk beredning tillsatt av kommunfullmäktige. För att omsätta strategin i handling fastslås att en handlingsplan ska tas fram. Det görs i form av en cykelplan som behandlar åtgärder i cykelvägnätet med ett förslag till prioritering av sträckor i det kommunala respektive statliga vägnätet, cykelparkering, belysning och vägvisning, drift och underhåll, beteendepåverkande åtgärder och samhällsplanering.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-06-21 §143 att ställa ut förslag till cykelplan på samråd. Samrådet hölls 16 oktober-16 november 2023 med bland annat en digital enkät och ett öppet samrådsmöte för allmänheten.

Totalt inkom 78 yttranden. En stor del av yttrandena ställde sig positiva till de föreslagna prioriterade sträckorna, framför allt sträckan mellan Östadkulle och Lenavallen. Flera inkom med andra förslag till cykelvägar, som alla tagits i beaktning. Samtliga synpunkter och förslag bemöts och sparas. Efter samrådet har cykelplanen uppdaterats med nya data om resvanor i kommunen och åtgärdsområdet om organisation har slagits samman med området om beteendepåverkande åtgärder. I övrigt har mindre redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Streama fullmäktige

Använd webbläsaren Chrome i första hand. Annars fungerar även Internet Edge. Tyvärr stöds inte videoformatet i Internet Explorer.

Har du problem att följa sändningen här från vargarda.se så kan du gå direkt till Youtubekanalen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-08
Senast uppdaterad: 2024-04-08
Sidansvarig: Pontus Lilja