Gå till innehåll

Beslut i kommunfullmäktige 10 april

Den 10 april var det sammanträde för kommunfullmäktige. Här är kort om vilka beslut som fattades.

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande ärenden:

  • Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2023
  • Cykelplan

Information om
EU-val!

Innan sammanträdet informerade Europa direkt om kommande EU-val den 9 juni 2024. Varför är det viktigt att rösta och hur påverkar det dig?

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2023

Årsredovisningen för Vårgårda kommun för 2023 är nu tillgänglig och ger en bild av kommunens ekonomiska läge och prestationer under året.

Koncernens totala resultat för 2023 var 6,4 miljoner kronor, jämfört från föregående år, 37,3 miljoner kronor. Detta beror främst på inflation, högre räntor och ökade pensionskostnader.

Kommunens eget resultat var 6,1 miljoner kronor, lägre än det budgeterade resultatet på 9,6 miljoner kronor.

Kommunens förvaltning och politisk verksamhet redovisar ett underskott på 19 miljoner kronor. Största avvikelserna från budget återfinns inom vård och omsorg samt förskola/grundskola. Ökad personalkostnad och fler hemtjänsttimmar bidrar till underskottet inom vård och omsorg medan köp av verksamhet och högre personalkostnader förklarar underskottet inom förskola/grundskola.

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott på 3 miljoner kronor, främst på grund av ej färdigställda flerårsprojekt. Nettoinvesteringarna uppgår till 106,4 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeten inklusive ombudgeteringar med 82 miljoner kronor.

Beslut:

Upprättad Årsredovisning för 2023 godkänns.

Revisionsberättelse för år 2023

Från valda revisorer har en revisionsberättelse för år 2023 inkommit, se underlag. I revisionsarbetet har revisorerna biträtts av Ernst & Young AB.

Revisorernas uttalande:

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger Revisionsberättelse för år 2023 till handlingarna.

Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2023

Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer granskat verksamheten i kommunens företag.

Revisorerna tillstyrker enligt revisionsberättelsen att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ansvarsfrihet för år 2023.

Cykelplan

Kommunfullmäktige i Vårgårda antog år 2017 en cykelstrategi utarbetad av en politisk beredning tillsatt av kommunfullmäktige. För att omsätta strategin i handling fastslås att en handlingsplan ska tas fram. Det görs i form av en cykelplan som behandlar åtgärder i cykelvägnätet med ett förslag till prioritering av sträckor i det kommunala respektive statliga vägnätet, cykelparkering, belysning och vägvisning, drift och underhåll, beteendepåverkande åtgärder och samhällsplanering.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-06-21 §143 att ställa ut förslag till cykelplan på samråd. Samrådet hölls 16 oktober-16 november 2023 med bland annat en digital enkät och ett öppet samrådsmöte för allmänheten.

Totalt inkom 78 yttranden. En stor del av yttrandena ställde sig positiva till de föreslagna prioriterade sträckorna, framför allt sträckan mellan Östadkulle och Lenavallen. Flera inkom med andra förslag till cykelvägar, som alla tagits i beaktning. Samtliga synpunkter och förslag bemöts och sparas. Efter samrådet har cykelplanen uppdaterats med nya data om resvanor i kommunen och åtgärdsområdet om organisation har slagits samman med området om beteendepåverkande åtgärder. I övrigt har mindre redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Beslut:

Cykelplan för Vårgårda kommun 2024–2030 antas.

Under rubriken Belysning på sidan 23 i meningen ”I tätortens utkant…” så läggs ”samt landsbygd” till.

Byt ut Östadkulle – Lenavallen till Förlängning av cykelvägen att totalt omfatta Lena by – Lenavallen i de prioriterade cykelvägarna.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-12
Senast uppdaterad: 2024-04-12
Sidansvarig: Pontus Lilja