Gå till innehåll

Kommunfullmäktige 8 maj

Den 8 maj är det dags för sammanträde för kommunfullmäktige. Sammanträdet är i Hols skola, i matsalen denna gång. För den som vill vara på plats är adressen Hol kyrkväg 3, 441 93. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem. Du har som vanligt möjlighet att följa sammanträdet via stream. Länk till sammanträdet finns här.

Sammanträdet är onsdag 8 maj 2024, klockan 18.30.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden:

  • Svar på medborgarförslag - Flexiblare fritidstider
  • Beredning för strategisk kompetensförsörjning -
    Vägledningsdebatt 1 och förändrad tidsplan
  • Svar på motion om kommunens tätortsnära skogsområden

Kl. 17.30 är det öppet hus. Passa på att träffa dina politiker och diskutera
aktuella frågor innan sammanträdet!

Kl. 18.00 - Information om verksamheten på Hol skola

Svar på medborgarförslag - Flexiblare fritidstider

Ett medborgarförslag har inkommit angående flexiblare fritidstider. Förslaget innebär att det ska finnas större flexibilitet gällande öppethållande av fritidsverksamhet och barnomsorg så att tiderna anpassas utifrån föräldrarnas arbetstider. Förslagsställaren önskar möjlighet att hämta och eller lämna barn utanför de tider som är beslutade i dagsläget då alla föräldrar inte har möjlighet att förhålla sig till dessa.

Beredning för strategisk kompetensförsörjning - Vägledningsdebatt 1 och förändrad tidsplan

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens anges som största
tillväxthindret för privat och offentlig sektor. Nationellt upplever cirka 40% av arbetsgivarna inom näringslivet brist på arbetskraft, vilket är en rekordhög andel.

Behoven av mer praktisk yrkeskunskap kommer att öka i framtiden. Men
också behovet av ett kontinuerligt lärande under hela yrkeslivet. År 2035 beräknas det saknas minst 12 500 individer med industriteknisk utbildning, vilket motsvarar 36,5% av det totala behovet, inom offentlig
sektor beräknas det saknas minst 20 000 individer med vård- och
omsorgsutbildning, vilket också är 36,5% av det totala behovet.

Mot denna bakgrund är det av vikt att kommunen, utifrån sitt
ansvarsområde, tar sig an området för att möta den utmaning som väntar.

Beredning

En beredning om strategisk kompetensförsörjning skulle bidra till visionens intentioner om social hållbarhet, genom att den adresserar frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning och möjligheten att leva ett gott liv i den goda kommunen. På lång sikt bidrar detta arbete till en hållbar samhällsekonomi.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför kommunfullmäktige besluta att tillsätta en Beredning för strategisk kompetensförsörjning utifrån frågeställningen: ”Hur ska Vårgårda ta sig an utmaningen gällande
kompetensförsörjning på strategisk sikt, utifrån en fem till tioårsperiod?”
Beredningen har utgångspunkten att utreda frågeställningen utifrån Vårgårda som geografisk plats och fångar upp såväl behov inom privat näringsliv som offentlig sektor.'

Beredningens uppdrag

Beredningens uppgifter är att lämna slutsatser kring vilka de fortsatt
viktigaste strategiska arbetsområdena är, samt rekommendera strategiska ställningstaganden inom det kommunala ansvarsområdet som behöver göras de kommande åren. Två vägledande debatter om beredningens arbete ska hållas. Den första vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2024 och den andra vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2024.

Svar på motion om kommunens tätortsnära skogsområden

Helen Persgren (MP) och Gunnar Lennermo (MP) har inkommit med en
motion om kommunens tätortsnära skogsområden. Förslaget innebär att
kommunen ska peka ut riktning för skogsbruket, att skogsinnehavet ska
skötas hyggesfritt, ekologiskt hållbart samt att kommunen ska ha
regelbunden dialog med föreningar om hur friluftslivet ska värnas för att
minimera negativ påverkan på mark och natur.

Streama fullmäktige

Använd webbläsaren Chrome i första hand. Annars fungerar även Internet Edge. Tyvärr stöds inte videoformatet i Internet Explorer.

Har du problem att följa sändningen här från vargarda.se så kan du gå direkt till Youtubekanalen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-01
Senast uppdaterad: 2024-05-01
Sidansvarig: Pontus Lilja